Berättelser ur svenska historien, Volumes 27-28

Front Cover
[Tryckt hos] L.J.Hjerta, 1858 - Sweden
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 22 - ... började i synnerhet 1718 utskrifva både hästar och ungdom, den senare från tio till femton eller aderton år; och anställdes jsikt efter sådana tigggargossar, som möjligtvis kunde för ifrågavarande ändamål begagnas. En samtidig rimkrönika skref: »Här fattas gossar ock, som karlar kunna blifva, ty kungens ordres kom, man skulle gossar skrifva, som ifrån tio och till femton år ha gått. Det var ett fasligt ränn, förrän man dessa fått.
Page 131 - I slägtren rifvit ner. Till bara ris och plaggor Har Gud ej skapt all skog: Låt somt ock blifva vaggor; Här finns ju timmer nog. Allt lin blir ej till slöjor Och svepning, hoppas vi; Somt må väl barne-blöjor Och brudgums-skjortor bli.
Page 132 - Rimmar och hostar iblann hvar om ann' icke tungan och lungan? Hjertskott och hjernbrott ihop: två ofredsamma, ledsamma sysslor. Bli då min död, och dagliga bröd, slika persar och versar? Dansa går an, iblann; men städse må snart göra ledse: Och lika smak, samma sak är, rimma hvareviga timma. Alltför trådt, gör omöjeli
Page 1 - I förtroligare ögonblick hände väl stundom, att knäet hvilades på en stol, än oftare, att handen lades på den persons axel, med hvilken samtalet fördes; men någon närmare förtrolighet tilläts aldrig. Karl iakttog sjelf och tvang andra att noga iakttaga skilnaden mellan undersåte och konung.
Page 42 - Ett tusen år sednare måste han bereda sin och sitt folks olycka. Värdet af en ansträngning, en uppoffring beror ej blott af dess storlek, utan fastmer af dess ändamål. När Marcus Curtius kastade sig i djupet, skedde det för att rädda fäderneslandet. Karl den tolftes uppoffring var än större. Han nedstörtade både sig och fäderneslandet.
Page 166 - Han sjelf ville gerna uppo*ffra sin egen person för att få sluta på samma sätt som en Rolf Krake, en Ragnar Lodbrok, och sedermera intaga bredvid dem sin plats l käinpasagans tempel.
Page 118 - Görtz ville, säger han, ha deputationen »under form af ett bolag, som mot säkerhet af kronans inkomster skulle anskaffa dess behof och besörja dess inköp. Sedermera beslöto han och Karl att deraf göra ett ämbetsverk, som skulle uppbära, handhafva och utbetala kronans medel».
Page 29 - Filistéer och Moabiter m. fl. Troende på gudomlig kallelse, ansåg han sig äfven förvissad om en förr eller sednare kommande gudomlig hjelp. Under de...
Page 164 - N8got sednare: sjelfva folkel tror, att lyckan öfvergifvil konungen, och det önskar af sådan orsak snar förändring på ett eller annat sätt. De stora i landet hysa tänkesätt af samma art; ock hoppas på en allmän slalshvälfning.
Page 29 - Petrus, hvaröfver lästes: jag sjunker; men för att åter upplyftas. Denna känsla urartade dock snart till det sinnelag, som icke blott förtröstar utan ock frestar, och som slutligen nedkastade både Karl ochSverge från tinnarna af templet.

Bibliographic information