Lunds universitets historia: i, Volume 1

Front Cover
L.J. Hjerta, 1859 - 448 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 96 - Andtligen bröt han äfven af dem hornen, sägande att detta betydde ett uppryckande och afläggande af alla råa böjelser. Derefter upptog han ur sin påse en hyfvel och lät den ene efter den andre lägga sig ned på golfvet, först på magen, sedan på ryggen samt på högra och venstra sidan, hyflande dem derunder efter hela kroppen, med förmaning att genom studier likaledes hyfla sitt sinne; hvarpå han, efter några...
Page 7 - Tillfreds med biskopens casuistik, hvilken så fullkomligt öfverensstämde med hans egen, »upptog konungen dessa motiver och raisoner så nådigt, att han regalerade sal. biskopen icke allenast med adeligt stånd, utan ock med H. M:ts eget, med diamanter kringsatta portrait, uti en mycket stor och vigtig guldkedja...
Page 29 - Jag svarade mig vara af det sinnelag att, ehuru högt jag var injurierad, skulle jag dock propter saluten! academiae intet mera önska än hålla vänskap med honom och förgäta allt hvad han brutit mig emot. Der de sade: vi kunne intet tro det, utan J viljen gå med oss och dricka honom till en gång, svarade jag: af hjertat gerna, och då jag gick och drack honom till, accepterade han det väl...
Page 95 - XI — som i sin skolordning också stadgade, »att de som i otid gifva sig ifrån gymnasierna, hvarest de icke lagt de fundamenta som de borde och behöfva , resandes bort antingen utan testimonio eller med ett ringa, skola icke vid akademierna blifva antagne och ibland studenter räknade, utan tillbakaviste, likmätigt de akademiska konstitutionerna» 3, — förbjöd genom förordningen den 25 No v.
Page 12 - önskade ingenting hellre än att blifva med Sveriges rike incorporeradt, och hvad angick religionsskicket, skolor och kyrkor, trodde man att alla brister härutinnan skulle afhjelpas medelst inrättande af ett gymnasium illustre.
Page 21 - Af brist på medel despererade jag och ville det verk alldeles begifva. Men sedan jag af flere höge herrar förnummit en god vilja för saken, och Gud, som ville mig sin ringaste tjenare bruka till ett instrument så högt ett verk att förfrämja, der på en främmande ort uppväckt fremmande menniskor, förskaffade de mig medel som ännu till min största skada icke äro betalte.
Page 13 - Borgerskapets svar som börjar med den underd. begäran "att få blifva vid gammal lag och häfd, men för öfrigt enligt fredsfördraget få åtnjuta Sveriges inbyggares fri- och rättigheter, komma till riksdag, hafva sina frie vota...
Page 96 - ... 5:te dagen om morgonen bittida kommo curatores, procancellarius och professores, item ock alle af adeln och förnäme officerare upp till HE, beledsagade honom sedermera till vagnen, alle med deras vagnar ä 6, 4 och § hästar, och utur staden inemot Uppåkra, der de af HE togo afsked.
Page 48 - Lunden disposition allaredo vara kunna, jemväl ock de andra, hvilka en och annan förmedelst derå hafvande donation possederar och besitter, enär de successive på ett eller annat sätt vacante och ledige blifva, till merbemälte academia härefter skola lyda och derunder förblifva, så att de dädanifrån på intet sätt skola eller måga abalieneras eller till andra usus blifva använde, utan till academiens befordring, uppehälle och conservation allenast nyttjas, häfdas och brukas...
Page 12 - Färdige till inkorporation enligt pakterna och hållande för skäligt att lämpa sig efter Sveriges lag och stadgar, så vidt med landets natur vore öfverensstämmande, önskade de högligen att ett gymnasium illustre eller en academia måtte här i landet inrättas till såväl församlingens som den civila statens tjenst, utan hvilken inrättning hvarken religionens och disciplinens enhet ej heller kyrkor, skolor och hospitaler kunde rätt vidmakthållas.

Bibliographic information