Igazságügyi törvénytára ..., Volume 8

Front Cover
Az Athenaeum r.-társulat kiadása, 1906
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 528 - Ha a kart okozó cselekménv vagy mulasztás, mint büntett, rendes bünvádi eljárás tárgyát képezi, a károsult félnek választásától függ kártéritési keresetét vagy a bünvádi perben. vagy pedig ennek befejezése után polgári peruton (68. §.) érvényesiteni. 72. §. Ha a kártéritési igényre nézve a kereshetôség a fegyelmi biróság alta!
Page 546 - ... származnak, szabályszerü koruk elértéig nevelési járulékot is kap. Nevelési járulékot kapnak továbbá — tekintet nélkül számukra — a törvény által meghatározott kort még el nem ért szülötlen árvák is, ha anyjuk s illetôleg mostoha-anyjuk atyjuk után folytonos ellátásra igényt tarthatott volna.
Page 403 - Telekkönyvvezetökül es segédtelekkonywezetókül csak azok alkalmazhatók, akik a telekkönyvi vizsgát letették. A segédhivataloknál alkalmazottakra nézve a központi igazgatásnál, a biróságoknál, a jogügyi es alapitványi igazgatóságnál, es minden egyéb állami vagy torvényhatósági hivatalnál négy gymnasialis vagy reáltanodai vagy polgári iskolai négy osztálynak szabályszerü bevégzése. E képzettség kivántatik a dohánybeváltási felügyelók, kezelok es tisztek...
Page 155 - ... b) melyek által felesége vagy jegyese, fel- vagy lemenő ágbeli rokonai, avagy olyan személyek vannak érdekelve, kik vele negyediziglen oldalrokonságban vagy másodiziglen sógorságban, továbbá fogadott szülei vagy fogadott...
Page 191 - Az ügy felderitésére szolgáló végzések elleni sérelmek, csak az érdemleges elintézést magában foglaló határozat elleni felebbezésben hozhatók fel.
Page 517 - A fegyelmi eljárás vagy a kozvádló hivatalos kivánatára, vagy magánosok kérésére, de mindig a vádlott es a kozvádló meghallgatása mellett, az illeto fegyelmi biróság által rendelhetó el.
Page 453 - Amennyiben a kinevezett — ha csak hivatalos viszonyok nem akadálvoznák uj állásának elfoglalásában — uj állását a fizetésnek a 'fenti 1. a) pont szerinti esedékessé váltáig nem foglalja el, a fizetés es lakpénz s illetôleg a magasabb fizetés es lakpénz utalványozásánál a kinevezés idejéül az alias tényleges elfoglalásának napja tekintendó.
Page 397 - ... büntett vagy vétség miatt elitélve nem volt, hivatalvesztésre szóló itélet hatálya alatt nem áll, s erkölcsi tekintetben alapos kifogás alá nem esik, c) kimutatja, hogy azon képzettséggel bir, melyet a jelen törvény a szolgálat azon nemére nézve, melyre kineveztetni vagy megválasztatni kiván, megállapit.
Page 4 - ... ezenfelül. b) az utolsó vizsga letételétől számitandó 3 éven át jogi gyakorlaton volt, és pedig: egy évig valamely biróságnál, a más két év alatt valamely biróságnál vagy ügyvéd mellett, se három év letelte után a gyakorlati birói vizsgálatot szintén sikerrel állta ki.
Page 327 - XXXVII. t.-czikk 258. §. 1., 2. és 3. pontjai, valamint ugyanazon törvény 259. §. 1.. 3.. 6. és 7. pontjai értelmében, habár csupán az egyik szerződő félre nézve is kereskedelmi ügyletet képez, ha a felek magukat ezen kivételes bíróságnak, akár az ügylet kötése alkalmával, akár később, írásban kifejezetten alávetették ; e) egyfelől a közraktári vállalat...

Bibliographic information