Vaderlandsche historie,: vervattende de geschiedenissen der vereenigde nederlanden, zints den aanveng der noord-americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Ten vervolge van Wagenaars Vanderlandsche historie, Volume 18

Front Cover
By Johannes Allart, 1797 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 76 - hadt eenig Geldersch Krygsvolk, zo Voetknegten als Ruitery, post gevat. Deezer nabyheid ergerde eenigen der Vrycorporisten binnen Deventer zich bevindende , en anderen, vol heete drift, wilden 'er op los gaan, om ze te verjaagen. De Deventerfche Regeering, bevroedende, dat dit Krygsvolk door Staaten van Gelderland was afgezonden, ter dekkinge der nabuurige Ridderlyke Huizen, en de Ingezetenen op de
Page 75 - die gereed en geneegen waren, terftond op het Stadhuis te verfchynen, en deeze Verklaaring af te leggen. „ Ik beloof en verzeker, dat ik deeze „ Stad, naar myn beste vermogen, tegen „ de Wederinvoering van den voorigen
Page 74 - t naauw gebragt en voor de wraak der getergde Burgeren dugtende, zogten een goed "heen komen, met over dak en muuren te klimmen, en zich in nabuurige huizen te bergen. Veelen ontkwamen het.
Page 188 - met de Gruwelen in Zeeland ten dien tyde gepleegd, en naderhand te vermelden, wyst ons op eene andere oorzaak, dan de Schryvers der Oranjepartye toegedaan hunne Leezers zoeken diets te maaken, daar zy in elke Stad, de oorzaak dier Gebeurtenisfen aan de onvoorzigtigheden of tergingen der Nieuwe Staatsgezinden omtrent het Krygsvolk gepleegd, of aan misnoegen onder het
Page 266 - Acte niet ondertekend hadden, in den „ haat van het Gemeen te brengen, en, ,, daar door de grootfte wanorde en con„ fufie in de Regeering deezer Provincie „ te introduceeren. Waar toe te meerder „ bedugting moest plaats hebben, daar hun „ Ed. Agtb. in het zekere waren geinfor
Page 90 - en Gecommitteerden in de hooge Collegien afgezet wierden (*), om, volgens daar van vooraf gemaakte lysten, de oude van hun post verlaaten Regenten, en onder deezen den flegt berugten PUTMAN, met eenige nieuwelingen, tot Burgemeesters aan te ftellen, en tot Gemeenslieden Perfoonen te benoemen, wier ongefchiktheid tot die post geen twyfel
Page 77 - gelegen, mogt verfchynen, of eenige andere onbehoorelyke daaden bedryven, waar van, op eene andere wyze, dan door middel van Geweld, Voldoening kon bekomen worden. Men hadt deswegen ten fpoedigften verflag te doen.
Page 213 - aangeftookt, en beftuurd door Lieden, dien het aan geene bekwaamheid, ftoutmoedigheid, behendigheid, list, en looze ftaatsftreeken, zomtyds met den naam van Vaderlandsliefde en Godsdienstyver overdekt, ontbrak, om de belangen dier Partye voor te ftaan en te handhaaven. Schoon men 'er fteeds Staatsleden aantrof, die fchranderheids, moeds en
Page 200 - dier Graffchennisfe, zou opdaagen. De Hoofdofficier dit gerugt ter ooren komende, bewerkte dat eenige Ruiters derwaards gezonden wierden, ten einde den moedwil van zo veele laaghartigen en ontmenschten te voorkomen. De talryke hoop van Graffteefchenders daagde niet op. Dan de op de wagt gezondenen ontmoetten te

Bibliographic information