Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 57

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1863 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page iii - Bijdragen tot de kennis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat Elout, 1851.
Page 397 - Hogendorp waren beiden lid der commissie van 1802, die het staatsbewind had te dienen van advies „omtrent den voet en de wijze waarop in het vervolg de handel op 's lands bezittingen in de O.-I. zou behooren gedreven en die bezittingen bestuurd te worden, in dier voege dat aan dezelve de hoogst mogelijke trap van welvaart, aan den koophandel dezer Republiek het meeste nut, en aan 's lands financiŽn het meeste voordeel worden aangebragt".
Page 61 - ... dat zooveel doenlijk opgeheven worden de bezwaren , die , na een opzettelijk onderzoek, mochten bevonden worden ten aanzien van die cultures te bestaan ; en 6į. dat alzoo worde voorbereid eene regeling, steunende op vrijwillige overeenkomsten met de betrokken gemeenten en personen, als overgang tot eenen toestand , waarbij de tusschenkomst des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.
Page 61 - ... dat de belooning der betrokken inlanders , met vermijding van schadelijke opdrijving, zoodanig zij, dat de gouvernementscultures hun, bij gelijken arbeid, ten minste gelijke voordeelen opleveren als de vrije teelt; 5į.
Page 61 - Hij zorgt, dat de besturende ambtenaren de daaromtrent bestaande of nader uit te vaardigen verordeningen stiptelijk nakomen, en dat den Inlanders overal gelegenheid gegeven worde om vrijelijk klachten in te leveren.
Page 61 - Zo. dat , voor zoover die cultures plaats hebben op gronden , door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgonnen , de beschikking over die gronden geschiede met billijkheid en met eerbiediging van bestaande rechten en gebruiken ; 3į.
Page 406 - Dienonverminderd is hij verpligt te zorgen , dat de meest geschikte middelen, met overleg van de inlandsche regenten, worden beraamd en in het werk gesteld, om in de landen onder het gebied van zijne...
Page 406 - Goev.-Gen.) verpligt te zorgen dat de meest geschikte middelen, met overleg van de Inlandsche regenten, worden beraamd en in het werk gesteld, om in de Landen onder het gebied van Zijne...
Page 61 - DE BESCHERMING DER INLANDSCHE BEVOLKING TEGEN WILLEKEUR VAN WIEN OOK, IS EEN DER GEWICHTIGSTE PLICHTEN VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL. HY ZORGT DAT DE BESTURENDE AMBTENAREN DE DAAROMTRENT BESTAANDE OF NADER UITTEVAARDIGEN VERORDENINGEN STIPTELYK NAKOMEN , EN DAT DEN INLANDERS OVERAL GELEGENHEID GEGEVEN WORDE OM VRYELYK KLACHTEN IN TE LEVEREN.

Bibliographic information