הליכות קדם: כולל שירים וזמירות, שאלות אל חכמי דורנו ... עם תשובותיהם ... קורות קדמוניות לבני ישרון בגולה ולקוטי גדולי ישראל ...

Front Cover
בדפוס דוד בן יעקב פרוםס כ״ץ, 1846 - Jewish religious poetry, Hebrew - 86 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 7 - ... החכמה בברייתן כדי לברר ולחזק האמונה לפני הנביא או הצדיק הרואה אותן כי הדבר הנשמע אליו הוא מאת ה׳ ובדברו הקדוש׳ מפני האור הבהיר התלוי בו אשר הוא אות לו ומופת מעיד עליו׳ וכן כל נביא וחוזה שראה זה האור הבהיר אומר ראיתי את הי׳ ורצונו לומר ראיתי את ה׳ ומופתיו המעידים על כבודו״.
Page 30 - ... והוא יתברך יאצל מהוד יפעתו על המחכה ומקוה לחסדו וידריכני באמתו וילמדני כאשר מימי עלומי מחיל אל חיל הוליכני יגעתי ומצאתי ספרים היו סתומים וחתומים מאז והוצאתים לעין השמש הזאת יזהירו כזוהר הרקיע כמו...
Page 4 - ... ערבי. ולפי שאין מצוי אצלנו מספריהם, לכך לא הארכנו באלו הספרים: לפי שמי שרוצה לדבר בכגון זה, צריך שתהא דעתו מזוקקת הרבה. ואם בא אדם נמי ללמוד מדברי בעלי המחקר, אם לא יכיר אותם בעלי המחקר׳...
Page 7 - ... דבר מרוב סכלותו ואולתו ואלו היה הוזר אל לבו ומעיין בתורה וקורא אותה לא היה תמה על זה לפי שהיה מוצא בתורה כי המקום הראה למשה אחרית כבודו כי לא היה יכול לראות ראשיתו כדכתיב וראית את אחורי ופני לא יראו והיה מוצא בה כי משה ואהרן ונדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל אמר...
Page 3 - ... השם כמו חיותנו׳ ושתהיה חיותנו כמו חיותו יתעלה שמו׳ או שיהיה השם חכם ושומע ורואה על דרך שאנו חכמים ושומעים ורואים׳ או שנהיה אנחנו בזה כמותו׳ ופירוש זה כי השם חי לא מפני שלא היה חי...
Page 18 - ... ומליצות מושאלות, והשלישית — יסדו רוב עניני שיריהם לא על ענינים ידועים לכל כאשר הם עניני המקרא, אבל על עניני אגדה הבלתי מפורסמים בקהל, והם עם זה מושכים לבו של אדם מפנים הרבה. הן כל אלה תחבולות הנוהגות אצל כל המשוררים שבעולם, כי הטבע האדם אחד הוא בכל המקומות ובכל הזמנים, ונראה כי...
Page 16 - ... ואת דרך משוררי ישמעאל. ״ואעפ״י שסרו הספרדיים מעל הקלירי, לא בעטו בו ולא רצו לזלזל בכבודו ולהזכיר את שמו לגנאי (לבלתי הביא עליהם קללת יתר הגולה), אך לא דברו למרע ועד טוב... ובכן מעט מעט נשכח שם הקלירי ואבד זכרו בארצות הישמעאלים״. ומכל מקום סבר שד״ל שאבן־עזרא ראה את פיוטי הקליר עוד...

Bibliographic information