Hazánk: Idöszaki folyóirat hat-hetes füzetekben

Első borító
Kiadja Heckenast Gusztáv., 1860
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

114. oldal - ... egy czél felé törekszenek, irányul szolgáljon. A sors azon adományai, melyeket csak lehajolva szedhetett volna fel, reá nézve nem léteztek. O szegény maradt, nem cserélve fel tiszta nevét aranyhalmokért, s tudva, hogy a babért csak az hordja biztosan halántékai körül, ki emelt fővel megy végig életén. Nem mert a sokaság színvonalára leereszkedett, hanem mert azt magához felemelni birta; nem azért, mert a hatalmasok hiúságának vagy a tömeg előítéleteinek hizelgett,...
418. oldal - Vajon miért ne higgyem én is, hogy miután szemem bezárul, tetemem szétmállik, fejfámat ledönti az idő, még találkozni fog, bár kevés, vagy talán egyetlenegy, ki irodalmi fáradozásaim iránt érdekkel viseltetvén, érdeket kíván azok iránt gerjeszteni.
514. oldal - Honfidal Tied vagyok, tied, hazám! E szív, e lélek; Kit szeretnék, ha tégedet Nem szeretnélek? Szentegyház keblem belseje, Oltára képed. Te állj, s ha kell: a templomot Eldöntőm érted; S az összeroskadó kebel Végső imája: Áldás a honra, Istenem Áldása raja!
500. oldal - ... halni kell annak, ki a kisértettel harcolt, bárha legyőzte is ezt. És mintha eltemetett nagy szive feszítette volna föl a nehéz 10 koporsó-födelet, mely boldogabb multját e hazának födte s utat nyitott volna annak, hogy a mi mult, az jövendő legyen. „— Nem tűrhette többé forró lelke, Hogy olyan messze van tőlünk az ég; A legnagyobb királyhoz ment követnek: 15 Az Isten trónjához kivánkozék!
418. oldal - Afrika homokrónáin, vágj' alig ismert tartományok jéghavasain bolyongva, épen az elhagyatás közt érzi a hiúság ama kényszerét, hogy nevét kőbe, fába vagy bármi szilárdnak látszó tárgyba vésse, s emlegettetni vágyjék, noha hihetőleg ebben csalódni fog ; ha a tenger közepén...
109. oldal - ... sugarait a messze tájakra. Boldog, kinek hitét az élet tapasztalatai nem gyöngítik, ki reményeinek szebb részét magával viszi sírjába, kinek szeretete nem veszti boldogító hatalmát élete végnapjáig ; boldog, ki mint ő, lelke ifjúságát megtartá a sírig. VÖRÖSMARTY MIHÁLY. A gondolat, hogy az, kivel éltünk, s kit, ha nem is boldogan, legalább cselekedve láttunk, tevékenysége köréből kiragadtatott, s üres helyet hagyott maga után, mely sokáig, mely talán soha...
113. oldal - S ha őt mint drámaírót a lyrai költővel egy sorba nem állíthatjuk, senki seni fogja tagadni, hogy Vörösmarty e nemben is, ha nem tökéletes egészt, legalább kitűnő részleteket alkotott, s azon hatás által, melyet drámai nyelvünkre gyakorolt, egy jövő magasabb kifejlődésnek útját készíté elő. Ennyi s ily művek Vörösmartyt bármily nemzet első költői közé emelnék, de működését saját irodalmunkra még becsesebbé teszi az, hogy ő volt az első, ki tisztán...
110. oldal - De a boldog gyermekkor nem tartott sokáig, s a serdülő ifjú alig érte el 16-dik évét, midőn apját elvesztvén, azon korban, mely másoknak csak élvezeteket nyújt, az élet szükségeivel ismerkedett meg. Anyja szegénységben maradt, sa tanuló, hogy iskolai pályáját folytathassa, előbb Pestre, s miután a bölcselet akkor három évig tartó folyamát bevégezte, 1820-ban Tolna vármegyébe költözött, hogy mint magántanitó keresse mindennapi kenyerét. Itt találjuk őt 1823-ig,...
473. oldal - Az én vékony tetszésem az, hogy a kegyelmed dolga ezt a három diligentiát kívánja. Először, hogy az alattvalókat magához kapcsolja, azok jóakaratát kötelezze, mert anélkül minden egyéb emberi médium haszontalan. Másodszor, hogy a törököt mind adománynyal lenyomja, mind a beléi A február 4-diki titkos tanácsülés a nagyszombati javaslat értelmében szerjegyzőkönyve az Országos Levéltárban kesztve.
112. oldal - ... bátran más nemzetek remekművei mellé állíthatunk; ha a tudományra fordítjuk figyelmünket, melynek minden ágában élénk tevékenységet veszünk észre ; ha végre meggondoljuk, hogy minden haladásnak feltételét : nyelvet bírunk, mely a tudományok több ágaiban a legmagasabb eszmék, ismeretek közlésére már is kész eszköz, a nélkül, hogy haladása által a nép előtt érthetlenné vált volna : Ha mindezt meggondoljuk, azon öntudattal tekinthetünk körül, hogy az...

Bibliográfiai információk