Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 3

Front Cover
By P. Conradi, 1784 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 42 - Keizer wilde bekleed worden. Maar toen de Koning van Pegu , in den jaare 1568 , met een Leger van eenige honderdduizenden Krygslieden, zich te velde hadt begeeven , floeg hy het beleg rondom de Hoofdftad van het Koninkryk, die insgelyks den naam van Siam voert. Het beleg duurde twee jaaren, en koste den belegeraaren meer dan vyfhonderdduizend Man.
Page 45 - t welk , by alle Oosterfche Volken , in geene mindere waarde dan Zilver wordt gehouden. Het wordt gebruikt tot het verbranden van de Lyken der Koningen , Prinsfen en andere groote Heeren. „ In het Zuidlykfte gedeelte van het Koninkryk legt eene Stad , Sincapura genaamd , tegen over eenen Uithoek of voorgebergte , 't welk , naar den naam der Stad , Kaap-Sintapura wordt geheeten.
Page 44 - Zeelieden, doch zeer beestagtig van leevenswyze: want zy geloovcn dat menfchen en beesten weezens van eene zelfde foort zyn. De Vrouwen worden te gader met de Lyken hunner Mannen verbrand. By het overlyden van den Koning , werpen zich niet alleen zyne Vrouwen , maar ook een goed aantal Ryksgrooten, uit eigen beweeging, op den Houtftapel , op welken zyn Lyk verbrand wordt. ,, Campan is insgelyks eene Zeeftad, in het zelfde Koninkryk geleegen. Van hier koomt het beste AloŽ-hout, 't welk, by alle Oosterfche...
Page 47 - Waarheid mag liet derhalven genoemd worden, een der beste en rykfte Koninkryken der geheele waereld. „ Aan Siam grenst het Koninkryk Tanasfarin. De Stad van dien naam wordt veel bezogt van de Portugeezen, dia 'er eenen fterken handel dryven.
Page 43 - Vyauds handen was gevallen, nam de Koning vergif in , en maakte alzo een einde van zyn leeven. De grond deezes Koninkryks is gedeeltelyk vlak en effen, gedeeltelyk bergagtig. Overal is hy vrugtbaar in Weilanden en...
Page 44 - Uit de overblyfzels , egter , is het nog duidelyk te zien , dat zy zeer fterk moeten geweest zyn. De Stad is groot , volkryk en zeer gefchikt tot den koophandel , als zynde geleegen aan eene wyde en diepe Rivier. Behalven deeze groote Stad , ontmoet men 'er nog veele andere Steden; onder andere Camboya, leggende aan den oever eener fchoone Riviere , welke in China haaren...
Page 47 - er, onder andere, veel Indiaanfchen Rrandewyn, die van Kokosnooten wordt geftookt. Op verfcheiden andere plaatzen van de Inditn, en voornaamelyk te Goa, wordt deeze drank bereid ; doch die van Tanasfarin wordt voor de beste gehouden. De Indiaanfche Vrouwen zyn zeer verflingerd op deezen drank , en drinken dien greetig, wanneer zy het kunnen doen buiten weeten van hunne Mannen: want voor deeze fchaamen zy zich dien drank te gebruiken.
Page 48 - Vorften eenigen hunner kinderen ten Hove , in fchyn om aldaar opgevoed, dat is, in de daad, om als een onderpand van getrouwheid bewaard te worden.
Page 43 - t algemeen zyn de Landzaaten genegen tot vleeschlyken wellust, overdaad en brasfery. Zy gaan zeer pragtig gekleed; bykans allen beroemen zich van Adelyke afkomde te weezen. Zy oeffenen geenerhande Ambagten of Handwerken , maar laaten dezelve voor hunne Slaaven over. Zeer zyn zy gefteld op de Muzyk. Zy hebben openbaare Schooien, alwaar de Jeugd in de Wetten des Koninkryks en in den Godsdienst, in de gemeene landtaale, onderweezeu wordt.
Page 45 - er Mynen, welke Goud, Zilver, Staal, Lood, Tin, Zwavel en Salpeter opleveren. Wyders vindt men nog in 't Land veele Zyde , Arendshout , 't welk in de Indien wordt gebruikt tot het balzemen der Lyken, Benjoin, Lak, Anil, Katoen, Robynen en Saphyren.

Bibliographic information