Gouvernementsblad van Suriname

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 27 - Geene straf wordt uitgesproken tegen den bestuurder van wien blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd.
Page 4 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan, bij deze: Artikel 1 1.
Page 19 - Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het...
Page 40 - Wanneer gedurende de voogdij de gegoedheid van den minderjarige merkelijk toeneemt, zal de kantonregter, na verhoor van de personen, bij artikel 390 vermeld...
Page 5 - houdende nadere bepalingen omtrent het „ vervoer , den in- , uit- en doorvoer , verkoop en opslag van „buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen.
Page 23 - ... 3. Onder bijvoegingen worden niet begrepen punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken. - 4. Het ten dele rood maken van...
Page 55 - Artikel 439a. De officier van justitie is bevoegd minderjarigen, zoowel op grond van de feiten die tot ontzetting aanleiding kunnen geven, als op grond dat zij noch onder ouderlijke magt noch onder voogdij staan, dan wel verlaten of zonder toezigt zijn, voorloopig aan de zorg van den voogdijraad toe te vertrouwen, totdat door den regter in de voogdij over hen zal zijn voorzien of door den regter zal zijn beslist dat geene voorziening noodig is en deze beschikking kracht van gewijsde zal hebben verkregen.
Page 6 - Oorlog zijn, ieder voorzooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 's Gravenhage, den 8en Januari 19UO.
Page 57 - Wanneer hij wiens ontzetting is verzocht of gevorderd, op de oproeping niet is verschenen, kan hij tegen zijne ontzetting in verzet komen binnen acht dagen nadat de beschikking of eenige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan hem in persoon is beteekend of na het plegen door hem van eenige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit, dat dé beschikking of de aangevangen tenuitvoerlegging hem bekend is.

Bibliographic information