Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld ...

Front Cover
I. Tirion, 1788 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 431 - Bewyzen gefteld moest worden, aan eene Commisfie, uit de drie Leden van Staat te benoemen. Het tweede Lid, of de Ridderfchap, was in tegendeel, van gedagten, dat ieder der Leden, vooraf, diende te overweegen of deeze zaak wel van dien aart was, dat 'er eene Commisfie over kon belegd worden. De twee Leden benoemden niet te min Gelastigden , en verzogten , dat de Ridderfchap hun hier in zou volgen ; doch bleef deeze volharden by het voorgaande denkbeeld.
Page 67 - Doch ftonden de Leden des Hots grootlyks verwonderd, als zy vernamen, hoe zyne Hoogheid verwagt hadt, dat de Gelastigden, van wegen het Hof , nadere voordellen zouden gedaan, en met last bekleed geweest hebben , om over die zaak te handelen, zonder 't welk hy zich in geene onderhandelinge zou inlaaten. Wanneer de Stadhouder, middelerwyl in Friesland kwam , hervatten de Gelastigden de zaak in een Mondgefprek ; en de Leden van het Hof, lieten in Wintermaand des Jaars MDCCXLIX een naderen Brief aan...
Page 211 - Jaar toe, zich in allerlei gedaantens vertoonde. Ligte verdenkingen van Onregtzinnigheid, gaven wel ras aanleiding , om , met meer dan gewoone oplettenheid , toe te luisteren, en 't ontbrak niet aan de zodanigen, onder zyne Amptgenooten , en de Leden der Gemeente, die welhaast grond waanden te vinden, om hem te befchuldigen , en zulks met de d'aad deeden. Eene groote maate van Verdraagzaamheid hem eigen, wederhieldt hem van fterke uitdrukkingen , en boven al van uitvaaren tegen anders gevoelende...
Page 199 - Voorflag , zonder eenigezwaarigheid, hadt te werk gefield kunnen worden , in Overysfel , en wel bepaald in Zwolle , niet kon gefchieden zonder de gronden der Regeeringe, door alle Regenten bezwooren, te beweegen. Zy wenschten, dat de Gouvernante de Stad by haare aloude en altoos weibewaarde...
Page 73 - Brief van nnder' . de Gouvernante, inhoudende, dat, het Hof Provinciaal , niet gehoorzaamd hebbende, aan de ernftigfte beftraffinge haars overleden Gemaals, wegens deszelfs wederhoorig gedrag , omtrent eenen door den Militairen Regter opgeŰischten Gevangenen, nu, op nieuw, op het Blokhuis, een Soldaat, als medepligtig aan een begaanen moord, gebragt, en op den eisch der uitleveringe, door het Krygsgerigte, geen overgifte gedaan, of eenig antwoord g´geeven hadr.
Page 68 - t oog der geheele wereld gerust verkeerd hadt, enzynnaam reeds uit de Rolle was uitgedaan ; en deeze Gemeene Misdaad door hem zou bedreeven zyn , jaaren , vˇˇr dat het Staatsbefluit , het licht zag : zy maakten des zwaarigheid , om de gevorderde overgave te doen, en verzogten , in deezen Brief , teffens antwoord te mogen erlangen op den voorigen, aandringende op de gunstryke verklaaring van 's Vorften genegenheid , om aan het Hof eenig genoegen te geeven ; dan , tot...
Page 202 - ... omhelsde ; de Minderheid hieldt het daar voor, dat, in eene zaak van die natuur, geene Overftemming kon plaats hebben. De Magiftraat kon, egter, goedvinden, die Meerderheid volwigtig te keuren; en de Meente te doen fcheiden met de gewoone bewoording, de...
Page 365 - Holland vervoegde , niet om te herhaalen 't geen zy voorheen gezegd hadt; maar het nader aan te dringen: dewyl, in dien tusfchen tyd, de omltandigheden van het Gemeenebest , in verfcheide opzigten , nog hachlyker geworden waren. „ Niet alleen de Veiligheid , „ maar de Eer van den Staat vorderde, „ dat men deeze zaak tot een fpoedig Be...
Page 75 - ... uitdrukkingen, gewaagde $ als tot nog toe door den Militairen Regter, ongeftraft gelaaten. De Perfoonen , door haare Koninglyke Hoogheid benoemd , kreegen van de Staaten last, tot de beraamde onderhandeling j die geen onmiddelyken voortgang hadt : dewyl het ter Staatsvergadering ingebragte, van wederzyde, omtrent den last, welken hun zou gegeeven worden , zodanig ftreedt, dat het niet overeengebragt kon worden, twee tegen twee...
Page 211 - Sociniaan moest hooren, en zich in onaangenaamheden , met de meeften zyner Amptgenooten en veele Leden vondt ingewikkeld , die ftapels getuigenisfen inleverden, wegens zyne Afwykingen van de Leer der Kerke in veele Geloofsftukken. Hy bleef, te midden van die onlusten, op den zelfden trant leeraaren , en verfchafte zyne Partyen ftoffe van beklag , in Kerkenraad,op Clasfis,op Synode, en by LXXXIJ. buiten Gemeentens ; aan tegen- en verdeeBOEK. digfchriften was geen einde; de Staaten van ___ Overysfel^n...

Bibliographic information