Napló, 10. kötet

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

257. oldal - ... a keresetképtelen apának vagy özvegy anyának egyetlen fia, vagy annak nem" létében egyetlen veje, az utóbbi azon esetben, ha a viszonyok, melyek igényét megállapítják, nősülése idejében még fenn nem állottak; 2.
201. oldal - ... tartandunk. De midőn ekkép irányunk szellemi egységére törekszünk, a törvényhatóságoknak önkörükbeni szabad mozgását s törvényes önállását féltékenyen őrizni szoros kötelességünknek ismerjük. Károsnak, sőt veszélyesnek tartjuk, ha a kormány, önmaga is párttá alakulva, hatalmának szellemi és anyagi erejét arra használja hogy, a...
176. oldal - Felsége által szentesitett e részbeli szabályok állapítják meg. Azon egyévi önkéntesek, a kik a tényleges szolgálati év eltelte után a vizsgát sikerrel leteszik és a tiszti rendfokozat elnyeréséhez megkivántató egyéb követelményeknek is megfelelnek, a hadszervezet szerinti szükséglet mérvéhez képest tartalékos tisztekké, ha pedig ezen szükséglet már fedezve van, hadapródokká neveztetnek ki. Azon egyévi önkéntesek, a kik ezen vizsgánál meg nem felelnek, kötelesek...
176. oldal - A tényleges szolgálati év végén tartoznak az egyévi önkéntesek a tartalékos tisztekké való kinevezéshez megkivántató képzettséget, elméleti és gyakorlati tekintetben, vizsga letétele által igazolni.
314. oldal - Évenként az aratás után ellenőrzési szemlék (tiszti bemutatások) tartatnak, melyek azonban egy napnál többet nem vehetnek igénybe. Ezen ellenőrzési szemléken (tiszti bemutatásokon) mindazon tartósan szabadságoltak, továbbá a tartalékhoz, honvédséghez, póttartalékhoz és tengervédhez tartozó mindazon egyének kötelesek megjelenni, kik az év folyamán sem tényleges szolgálat, sem katonai kiképeztetés alatt nem állottak, sem fegyvergyakorlatban...
259. oldal - ... 2. az apa halála után a keresetképtelen nagyapának vagy özvegy nagyanyának egyetlen unokája, ha azoknak fiuk nincsen; 3. teljes árvaságra jutott testvéreknek egy fitestvére, vagy féltestvére, úgyszintén atyótlan testvéreknek egyetlen féltestvére.
37. oldal - ... 13. Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rendszernek megállapítása vagy átalakítása Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar törvényhozás beleegyezésével történhetik.
76. oldal - Érdemét a jók, nemesek s jövendő Századok áldják. Láttalak fényes hadi öltözetben. Látlak országunk ragyogó gyülésén: Ott merő Hectort s Kinizsit mutattál, Itt Cicerónk vagy.
377. oldal - Következett napirend szerint a pénzügyi és közlekedésügyi bizottságok jelentése, »az aldunai Vaskapunál és az ottani zuhatagoknál létező hajózási akadályoknak, az 1888: XXVI. t.-czikkel elhatározott elhárítására szükséges költségeknek fedezéséről* szóló törvényjavaslat tárgyában.
292. oldal - ... sorhadi kötelezettség alatt állanának, igényük volna állandó szabadságolásra, továbbá azon póttartalékosok, a kik nem a sorsszámok rendje szerint, hanem különös törvényes kedvezmények alapján osztattak be a póttartalékba. 2. §. A tartalékosnak tényleges szolgálatra lett minden behívása egy fegyvergyakorlatul számittatik be. Ha a tényleges szolgálatban eltöltött idő 28 napnál többre terjed, a többlet a második fegyvergyakorlat idejébe beszámitandó; ha...

Bibliográfiai információk