Wandelingen door Bourgogne

Front Cover
I. van Cleef, 1789 - 177 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 32 - Ik heb mijn armzalig hoofd eens een 14 dagen met Kant gebrooken ; maar ik geloof dat ik te oud ben om hem wel te verstaan ; en daar ik hem vat , doet hij bij mij onder voor de lessen van onzen godlijken meester, wiens wijsheid wij te meer bewonderen, naarmaate men doordenkt en de menschelijke natuur leert kennen.
Page 37 - Ach, zo het land met redevoeringen, bals, dinees en soupees te redden is, dan zullen wij weldraa weder een groot volk worden. Ik weet het , wij kunnen zonder koophandel niet bestaan , maar nog minder zonder onderlinge liefde, maatigheid, spaarzaamheid, eerlijkheid en vlijt. Dan genoeg hier van, wij kunnen hier over niet verschillen. Lieve beste Heintje, hoe Gij ook denken moogt, blijf patriot, bemin en werk voor uw Vaderland.
Page 27 - Hall, die alles voor mij had opgeloopen en geconditioneert , vloekt struiken uit den grond, wijl zij mij te leur stelde; ik, die om het lieve brood zit te vertaaien , dat ik groen en blaauw word en zonder goede menschen het niet zoude redden, te meer daar Aagt meest altoos in doktors handen is en voorleden jaar in de 60 f verdoctord heeft.
Page 1 - Immers: du choc des opinions jattit la verit. Over den vorm, waarin sommige dusgenaainde teregtwijzingen in tijdschriften geplaatst zijn, wil ik hier niet spreken; hij , die een goed doel in het oog heeft, let op zoo iets niet; alleen kon ik toch niet nalaten te meesmuilen over de dood onnoozele aanmerking eens verslaggevers van mijn werkje in de Navorscher voor 1862, bladz. 288, waarbij hij zegt: //Jammer dat het boek niet een weinig tijds later verschenen is; de heer...
Page 6 - Hier ademt men een lucht vol veerkracht, reinheid, leven; En als de zomerzon de druif tot rijpheid zwelt, Dan ruischt door dit gebergt', hoe steil...
Page 26 - ... Vrijheid, Gelijkheid, Broeder en Zusterschap. Keert dikwijls weder, o zalige oogenblikken ! dan onze beste waereld is er niet zeer toe gesteld om heel veel van die zalige oogenblikken aan te treffen. Was ik wat jonger , ik zoude er zeer voor zijn, om een zeedelijk Vrijmetselaarschap op te richten. Wij zouden aan den Tempel der Vriendschap met alle onze Macht bouwen, en onze lieve Vriend Vollenhoven zou Grootmeester zijn. Uw lieve zoon, die ons in de laatst afgeloopen week met een bezoek vereerde,...
Page 15 - Wolff, in het departement de l'Ain geschreven is. Wat nu wordt medegedeeld, komt voor in eene noot, te vinden op bladz. 382 en volg. van het vijfde deel dezes werks, en luidt aldus: Met permissie van mejuffrouw de Groot (*) moeten wij zeggen, dat deeze twee vrouwen wel weinig beduiden bij eene vrouw, die wij in Frankrijk hebben leeren kennen, en wier vriendschap en zusterlijke verkeering de roem en het genoegen onzes levens is. Tot eer onzer sexe zullen wij haar in ons vaderland bekend maken; niet...
Page 36 - Onder ons wil ik u echter wel belijden, dat wij menigmaal tegen eikanderen zeggen: //Hadden wij voor twintig, dertig jaar geweeten wat nu ons de ondervinding leert, wij hadden nimmer eene letter voor de vrijheid in het licht gegeeven.
Page 36 - Vriend , en zijn geheele aandoenelijke ziel blinkt en schittert in zijne oogen. Vergun mij nu eene kleine aanmerking, beste Vriend! Wanneer de bloem onzer Burgerij, onze gegoedste, kundigste, eerelijkste landgenooten zich geheel gelieven te ontrekken aan hun Vaderland te dienen , wat moet er dan van dit Vaderland worden? Moeten wij zuchten onder het domme geweld van hongerige smeerlappen? Moeten wij onze halzen krommen onder het juk van trotsche, heerschzuchtige Aristocraaten ? Of moeten wij den...
Page 12 - Zo als ik daarover zat te keuvelen , kwam er een buurvrouw in , heel knap , heldertjes en schoentjes , en ik geloof dat zij benist is, want zij zij zag er zo zagtmoedig en zo dik en zo vetjes uit. Uw ouwe sloof gaf haar daarop een heel langwerpig verhaal van uw presentatie , en zij vraagde wat of buurvrouw haar raadde. Kijk juffrouwtje (tegen mij) dat is Aagtje buur, mijn hoofd en troost, mijn raad en mijn daad , en ik steek geen vinger in den as zonder haar er over te spreken...

Bibliographic information