Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 4 of 4 on ... brefvet den 6 Februari 1885, kommer att innefatta flera än två timmar i veckan,....
" ... brefvet den 6 Februari 1885, kommer att innefatta flera än två timmar i veckan, må vara berättigad till lönetursberäkning vid allmänna läroverken, derest han med aflemnande af diarium och förteckning öfver åhörare styrker sig hafva under... "
Lunds universitets årsskrift - Page 54
1888
Full view - About this book

Uppsala universitets Årsskrift

1887
...universitetet gjord ansökan om vissa modifikationer i kongl. brefvet af den 6 febr. 1885 så till vida, att docent, som är vid universitetet närvarande...den tid af terminen, hvarunder föreläsningar skola äga rum. men önskar så anordna sin undervisning, att denna, äljest motsvarande fordringarna i nämda...
Full view - About this book

Upsala universitets årsskrift

1888
...ansökan om vissa modifikationer i kongl. brefvet af den б febr. 1885 sä till vida, att docent, soin är vid universitetet närvarande under hela den tid af terminen, hvarunder föreläsningar skola äga rum, men önskar sä anordna sin undervisning, att denna, äljest motsvarande fordringarna i nainda...
Full view - About this book

Lunds universitets årsskrift

Science - 1888
...September 1887 liar Kongl. Maj:t funnit godt medgifva, att docent, som ar vid Univcrsitetet narvarande under hela den tid af terminen, hvarunder föreläsningar skola ega rum, men önskar sä anordna sin undervisning, att denna, eljest motsvarande fordringarna i nâdiga brefvet den 6 Februari...
Full view - About this book

Kongl. statuter för universiteten i Upsala och Lund jemte vigtigare ...

Sweden - 1897 - 285 pages
...meddelas studenter, icke må såsom sådan undervisning anses; dels i Kongl. Brefvet den 23 September 1887 att docent. som är vid universitetet närvarande...rum, men önskar så anordna sin undervisning, att densamma, eljest motsvarande fordringarne i Kongl. Brefvet den 6 Februari 1885, kommer att innefatta...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF