Magyarország függetlenségi harczának története: 1848 és 1848-ben, 3. kötet

Első borító
Nyomatott Puky Miklósnál, 1865
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék


Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

351. oldal - Mindenható is, ki kezében a népek sorsát mérlegezi, azt mondhassa a magyarról : e nemzet megérdemli a szabadságot, mert tudott lenni igazságos más nemzetek iránt,....
476. oldal - Megvárom tőle, s azért az isten, a nemzet sa historia előtt felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat legjobb tehetsége szerint szegény hazánk nemzeti státuséletének megmentésére, javára s jövőjének biztosítására fordítandja.
364. oldal - Vettem 21. — 25-ről irt leveleidet. Köszönöm. Csak ne haragoskodjunk, mert az soha sem vezet jóra. Ellenben az mindig jóra vezet , ha közlöd velem a bajokat , tanácsot adsz , s gondolatot cserélve együtt mindig kitaláljuk a legjobb orvosló szert. Én tudom , hogy senki, én sem szeretem tisztábban, jobban a hazát, mint te ; — te is légy meggyőződve , hogy senki , te sem szeretheted tisztábban s jobban a hazát, mint én. E kölcsönös hit közöttünk, mindig fen fogja az...
477. oldal - Cselekvéssel többé nem használhatok hazámnak ; ha halálom valami jót eszközölhet számára, örömmel adandom életemet áldozatul. Az igazság és kegyelem istene legyen a nemzettel ! Arad vára , augustus 11-én 1849. Kossuth Lajos, kormányzó. Vukovics Sebő , igazságügyminister. Csányi László , közmunka- és közlekedési minister. Horváth Mihály , cultusminister.
476. oldal - A szerencsétlen harczok után, melyekkel isten a legközelebbi napokban meglátogatta e nemzetet, nincs többé remény, hogy az egyesült osztrák és orosz nagy hatalmasságok ellen az önvédelem harczát sükerrel folytathassuk. « Ily körülmények közt a nemzet életének megmentése s jövőjének biztosítása egyedül a...
355. oldal - Felvilágosításokat, magyarázatokat, proelamatiókat ezrenként osztogattunk szét. A sajtónak minden becsületes hatalmát felhasználtuk. Támogattuk a képviselőket békéltető törekvéseikben, s támogattuk azt is, ki eme törekvéseinek szerencsétlen áldozata lett épen saját vérei által *). Tudtuk, hogy a havasalföldi mozgalmak vezérei a románokra nagy befolyást gyakorolnak, — és ezen befolyást igénybe vettük. Tudtuk, hogy a rácz lázadás, táplálékát Szerviából...
364. oldal - Fővezért nem nevezek ; hanem mint kormányzó képezem a harmonia kapcsát ; veled egyetértőleg s tanácsaid után intézem az operatio irányát ugy, mint, például, Czegléden tevék. Aztán a dispositio a ti dolgotok- így bizony, csak igy lehet, véleményem szerint, a sok mindenféle...
355. oldal - Magyarországon lévő külön népfajok jogainak értelmezéséről, s nézeteink ott teljes méltánylásra találtak. Nem szalasztók el a kibékülésnek egy pillanatát,- nem tartózkodtunk elveinket pontokba foglalva előadni. S mi lett következménye? Körülbelül az, hogy mig győztünk, addig tetszettek; mihelyt azonban a hadjáratban szerencsénk csillaga némileg borulni kezdett, feltételeinkre, ajánlatainkra kitérőleg, elhalasztókig válaszoltak ; szóval a legőszintébb, legbecsületesb...
358. oldal - Az ó-hitü egyházbelit'k számára a budapesti egyetemnél theologiai tanítókar alapittatik. 13. A kinevezések mindennemű hivatalokra és méltóságokra egyedül érdem és képesség szerint történnek, minden tekintet nélkül a nemzetiségre és vallásra. 14. A kormány felhatalmaztatik s illetőleg köteleztetik az e törvényben kifejezett elveket foganatba venni. 15. A kormány felhatalmaztatik s megbizatik különösen a tekintetben, hogy a szerbek és románok méltányos kivánatait...
42. oldal - A magyar nép, melyben a forradalmi hevesség a legkülönszerűbb módon csatlakozik egy ázsiai csorda baromiságához, s melyről szintoly igazsággal lehetne elmondani, mint a törökről, hogy csak táborozik Európában, szláv népektől környezve él, kik előtte egyaránt gyülöletesek.

Bibliográfiai információk