Göteborgs högskolas byggnad jämte en blick pä högskolans utveckling 1891-1907 af högskolansrektor

Front Cover
W. Zachrissons boktryckerei a.b., 1907 - 51 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page x - FALK; Rektorn vid Göteborgs Västra realskola, F. Kand. JR RÅDMANN; Rektorn vid Göteborgs Östra realskola, F. Dr. CA WINDAHL; Rektorn vid Göteborgs Handelsinstitut, F. Dr. A. AHLSTRÖM ; Lektorn vid Chalmers' tekniska läroanstalt mm, F. Dr. A. LA SÖDERBLOM; Folkskoleinspektören mm, F. Dr. J. AMBROSIUS; Ordföranden i Folkskolestyrelsen i Göteborg, eo Hofrättsnotarien
Page 24 - att medgifva styrelsen för Göteborgs högskola att i Vasaparken, ungefär midt emellan Götabergs- och Aschebergsgatorna å den plats af parken, som är belägen på minst 25 och högst 40 meters afstånd från Vasagatans södra gränslinie, uppföra en för nämnda högskolas behof afsedd byggnad. . . . » Endast en ledamot anmälde skiljaktig mening, så till vida som han ville förorda upplåtande af Vasaparkens nordvästra hörn. Den 9 januari 1902
Page 21 - Herr Ordföranden i Styrelsen för Göteborgs Högskola, Landshöfdingen mm Friherre Gustaf Lagerbring. Då Herr Konsuln mm Oscar Ekman erfarit, att Styrelsen för Göteborgs Högskola icke utan bekymmer motser nödvändigheten af att inom kort söka anskaffa en för denna läroanstalt särskildt afsedd byggnad, derför dock ännu inga medel stå Styrelsen till buds, har han denna dag gifvit mig det högt skattade uppdraget
Page 39 - ven som ett nytt hem, som med storsinnad håg och af kärleksfullt hjärta beredts åt deras vetenskapliga arbete. Det är med varm tacksamhet härför, med glada förhoppningar om Högskolans framtid och med allvarliga föresatser att söka motsvara den ädle gifvarens förtroende, som de taga detta hem i besittning. BIHANG STATISTISKA UPPGIFTER RÖRANDE GÖTEBORGS HÖGSKOLA Kanslerer, under
Page 7 - resolution af den 30 oktober 1903 angående rätt f or Högskolan att anställa akademiska disputationer med studerande, som vid Högskolan aflagt licentiatexamen, och åt dem därpå utdela doktorsgrad. Denna för en vetenskaplig undervisningsanstalt högsta och mest maktpåliggande befogenhet hade redan, efter det Högskolans ansökan därom 1898 icke vunnit afseende, förberedts genom Kungl.
Page 32 - byggnaden, och den 23 januari 1906 var takresningen färdig. Enligt kontraktet med byggnadsentreprenören skulle byggnaden aflämnas färdig den i juli 1907. Att detta ej kunnat ske, har berott hufvudsakligen på lockout och strejk inom åtskilliga i byggnadsarbetet intresserade industrier. I den mån behöfliga ritningar och arbetsdeviser uppgjorts och arbetets gång så
Page 28 - Den 25 april förelåg det omarbetade ritningsförslaget, som då af Lärarerådet antogs, och den 27 sm af Styrelsen, som beslöt att i hufvudsaklig öfverensstämmelse därmed låta i Vasaparken uppföra Högskolans nya byggnad. Stadsfullmäktiges godkännande af ritningarna erhölls den 7 maj. Nu utsåg Styrelsen (22 maj) en byggnadskommitté, bestående af REKTOR, Herrar
Page 6 - göra underdånig hemställan i samma syfte, hvilken hemställan den 17 juni s. å. vann nådigt bifall. Kungl. Maj! hade därmed medgifvit Högskolan rätt under fem år att anställa filosofie kandidat- och licentiatexamina i de ämnen, i hvilka vid Högskolan finnas ordinarie professorsbefattningar, som blifvit vederbörligen tillsatta, samt teologisk-filosofisk examen och förberedande
Page 3 - åhörare vid de offentliga föreläsningarna. Högskolan hade alltså från första stund en liflig kontakt med den stora allmänheten och detta förhållande har hon alltsedan bemödat sig att upprätthålla. Det förelåg redan i viss mån en yttre anledning därtill, i det att Högskolan fått öfvertaga ungefär 39,000 kronor af den Undervisnings
Page 8 - Kort efter Årsskriften erhöll Högskolan en annan viktig publikation: Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola, i hvilken en del af de vid Högskolan hållna offentliga föreläsningarna intagits. En första serie från 1895 till 1904 omfattar 20 band. Därpå ändrades i någon mån utgifningssättet, för att erhålla en förläggare, som garanterade skriftseriens ekonomi, och en ny följd upplades, af

Bibliographic information