Staatkundige geschriften, betreffende eenige gewigtige gebeurtenissenin de Vereendigde Nederlanden, gedurende de jaren MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII, en vervolgens, Volume 3

Front Cover
J. Allart, 1816 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 235 - Ordres gegeven hebben , van de Stad weder .te verlaten , en zyn de Leden der Commisfie aldaar door Hare Koningl. Hoogh. op eene vriendelyke...
Page 92 - Provintien binnen defelve gewapenderhand belet word die vryheid te oeffenen, welke aan ieder individueel perfoon toekomt. Niet minder gevoelig moet dit aan ieder der Bondgenoten zyn, wanneer zy aan de eene zyde nagaan, welk een effect zulk...
Page 167 - Provincie te verwyderen» hebbende geëxamineerd, had begrepen: dat, zy zonder te treden in eenig onderzoek omtrent de motiven van de reize van haare Koninglyke Hoogheid, of zonder eenige remarques te maaken op de by...
Page 206 - Waarop gedelibereerd zijnde , is goedgevonden en verftaan , dat het eerfte lid der voorfz. communicatie zal worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Ed.
Page 186 - Reize en derxel„ ver zorgvuldige geheimhouding , ten min» ,, ften voor hun Ed. Gr. Mog. het moge,, lyk uitwerkzel daar van te bedenkelyker „ maakte, niet gezegd kunnen worden de „ paaien eener noodzaaklyke Voorzigtig...
Page 220 - En dan, als lieden van Eer, zorgende „ om op het bed van Eer te fneuvelen, „ zullen wy , by het uitzugten van den „ jongften fnik des leevens, geenzins de „ Wraak van een geducht Opperweezea „ inroepen; maar ons veel eer die aan„ doenlyke Bede toeëigenen Heere!
Page 50 - ... veel mogelyk , geheim gehouden was ; kunnen Wy evenwel aan Uwe Ed. Gr. Mog. niet ontveinzen, dat Wy nog veel meer getroffen zyn over de wyze, op welke deeze vreemde ftap by Uwe Ed.
Page 50 - Mog. kennis gaven van die zonderlinge gebeurtenis, en te gelyk op de zachtflc wyze vertoonden , hoe weinig dergelyke behandeling met onze gevoelens en oogmerken overeenkomftig was, en hoe zeer Wy verlangden als nog , door het voortzetten van Onze reis , aan dezelve te kunnen voldoen; toen vleiden Wy ons in der daad, uit hoofde van die attentie, welke Wy meenen van Uw Ed. Groot Mog. te mogen verwachten, dat Uw Ed
Page 56 - Wy de vifite van de Commisfie' der Staaten van Holland , die te Woerden refideert ,doch ook deeze konden, na een lang onderhoud , niet bewogen worden om Ons onze reis te laten voortzetten...
Page 234 - Order tot het laten doorpasfeeren van Mevrouw de Princes door Schoonhoven onderhouden, doch waar van die Heer weder afzag op de reprefentatie, dat zulks nodeloos was, uit hoofde van het aanbod van twee Leden der Commisfie, om Hare Koningl. Hoogh. te accompagneeren , en gaven Wy by die gelegenheid aan gem.

Bibliographic information