Leontiou tou Byzantiou ta heuriskomena panta

Front Cover
 

Bibliographic information