Java: geographisch, ethnologisch, historisch

Front Cover
De Erven F. Bohn, 1907 - Java (Indonesia)
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 130 - De zielen of geesten , die in de voorwerpen wonen , hebben de macht die te verlaten , vrij rond te spoken , onbelichaamd voort te leven , of in andere lichamen over te gaan.
Page 142 - De gebruiken bij die offers schijnen, evenals hunne namen, in de verschillende deelen des eilands zeer te verschillen. Volgens den heer Poensen ') hebben zij in Kediri plaats ten huize van het dessahoofd, waar zich de dessabewoners , gewoonlijk des avonds, verzamelen, ieder zijne offergave van sëkoel poennël (op bijzondere wijze gekookte rijst) en toespijs met zich brengende.
Page 489 - TIPAR'S, vergezelt reeds op zeer jeugdigen leeftijd zijn' vader naar het veld, waar hij hem behulpzaam is in den arbeid met ploeg en spade, aan dammen en waterleidingen tot het bevochtigen zijner akkers. Hij telt zijne jaren bij oogsten; hij rekent den tijd naar de kleur zijner te veld staande halmen; hij gevoelt zich te huis...
Page 134 - Javaan het wagen te zaaien of de padi te snijden, dan na, onder de leiding van den dorpspriester, die met de vereischte gebeden bekend is, zijne offers van wierook en spijzen aan den beschermgeest der sawah gebracht te hebben. Ontelbare andere geesten , deels goede , deels booze , bewonen de bosschen , de wildernissen , de grotten , de wateren. Gevreesde natuurverschijnselen en ziekten worden aan den invloed van boosaardige geesten geweten.
Page 142 - De hulde aan de overledenen in de maand Roewah bestaat deels in het schoonmaken hunner graven, deels in offermalen, die waarschijnlijk, naar het verschillend standpunt van den inlander, nu eens als offers aan , dan eens als offers voor de zielen der afgestorvenen worden opgevat. Voor die offers is wel de maand , maar geen bepaalde dag in de maand aangewezen.
Page 315 - Indische begrooting uit te trekken eene som van ƒ 25.000 's jaars voor de oprigting van scholen onder de Javanen, voornamelijk bestemd tot opleiding van inlandsche ambtenaren
Page 463 - Compagnie, huldigt in art. 67 het beginsel, dat, zooveel de omstandigheden het toelaten, de inlandsche bevolking gelaten wordt onder de onmiddellijke leiding van hare eigene, van regeeringswege aangestelde of erkende hoofden, behoudens het toezicht, waaraan deze bij algemeene of bijzondere voorschriften onderworpen zijn of zullen worden.
Page 136 - ... van palmboomen, een fraai huis van bamboe voor haar gebouwd, dat steeds eerbiedig door iederen voorbijganger begroet wordt, terwijl niemand wagen zou het te betreden zonder zich aan wis verderf bloot te stellen , behalve een daartoe aangewezen hoofd of priester , wiens taak het is de woning, met bed en huisraad en de fraaie kleederen die er in bewaard worden, rein en voor de godin gereed te houden, wanneer het haar behagen mocht uit den boezem der zee op te stijgen en daar te komen. Bovendien...
Page 191 - Javaansche gedichten is de BS althans niet vervelend, en op enkele plaatsen zelfs onderhoudend. De schrijver heeft een goed begrip gehad van den geest der Compagnie, en hij laat den stichter daarvan tot zijne twaalf zonen, de eerste Edele Heeren of Raden van Indië zeggen : „Dag en nacht zult gij uwe verliezen en winsten opschrijven, on met de uiterste nauwkeurigheid berekenen (vs.
Page 130 - Het zijn, uit gebrekkige waarneming afgeleide, primitiefwijsgeerige onderstellingen, deelen van een wèlsamenhangend geheel en volkomen ernstig gemeend, die dan ook aan de geheele beschaving van den wilde ten grondslag liggen. Maar, gelijk zijn gansche leven, zoo wordt ook zijn godsdienst er volkomen door bepaald en beheerscht.

Bibliographic information