Berättelser ur svenska historien, Volumes 37-38

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 95 - nitfulla kärlek' borde ständerna anmäla honom till erhållande af någon hedersbevisning. Förslaget gillades, och till fördel för denne person, hufvudmannen för konungens smågunstlingar, ingick nu Sveriges rikes prästestånd till regeringen med det tillkännagifvande, att man visserligen önskat se honom upphöjd till riksråd men att, emedan han undanbedt sig denna värdighet, ståndet anhöll, att han måtte blifva befordrad åtminstone till president. Han fick således stanna hos konungen...
Page 135 - ... af eklöf; — och att sådant rättast och lättast skulle låta sig göra genom de af Hattpartiet föreslagna åtgerderna, var otvifvelaktigt en lika varm som upprigtig öfvertygelse hos en stor mängd ädla, kunniga och tom snillrika svenskar.
Page 21 - Tillbudet, smädadt och förföljdt. Kom vandringsman att här besinna Den falska verldens prakt och flärd! Hvad all vår glans är mödan värd. Kan detta stoftet dig påminna. Förkrossa fritt den dödas ben! Om ej dess ljus nog för dig lyser. Men du, som englarenhet hyser, Kom du och kasta första sten!
Page 167 - Ull någon del vidare dragas ån den i bokstafven lyder." Men det oaktadt tillät sig regeringen att sedermera påbjuda densamma också för 1744 och för alla de följande åren intill nästa riksdag, och, så vidt vi veta, utan att dertill vara på något sätt bemyndigad. Dess fortsatta utkräfvande tyckes sålunda hafva varit en på Sverges innevånare godtyckligen laggd skatt och tunga 2).
Page 95 - ... Akerhjelm, Karl Hårleman och äfven Erland Broman. Den sistnämnde förklarade sig vilja 'stanna hos konungen för att gå honom tillhanda'. Vid framställning härom i prästeståndet föreslog (biskop) Brovallius, att i anseende till Bromans sålunda visade 'nitfulla kärlek' borde ständerna anmäla honom till erhållande af någon hedersbevisning. Förslaget gillades, och till fördel för denne person, hufvudmannen för konungens smågunstlingar, ingick nu Sveriges rikes prästestånd till...
Page 91 - Fredrik till medregent eller konung; 2:o. att tillika skaffa honom ökad magt: och 3:o. att sedermera med hans biträde tillintetgöra eller åtminstone oskadlig-göra sina motståndare. De förberedande medel, som till vinnande af dessa mål användes, voro: l:o. att skaffa...
Page 167 - Oss veterligen rönte den likväl ingen motsägelse; ty något hvar kände rikets nöd och behof, och likaså, huru ett kraftigare motstånd skulle under dåvarande oroliga sinnesstämning lätt kunnat leda till uppror.
Page 21 - Hvars dygd, ett lam i lejons klor, Nog suckat under ängslig lycka. En ädel själ, som verlden höljt Med all sin mildhet, all sin galla, Som sett sitt skepp bland klippor svalla, Tillbedet, smädadt och förföljdt.
Page 95 - ... omgifningarna och särskildt att begrunda med hänsyn till Bromans gamla mellanhafvanden med prästerna — uppfördes på förslag att blifva riksråd. Vi anföra härom följande berättelse af Fryxell: »Flere personer, som kommit i fråga, undanbådo sig, t. ex. KG Bielke, KF Piper, Lars Akerhjelm, Karl Hårleman och äfven Erland Broman. Den sistnämnde förklarade sig vilja 'stanna hos konungen för att gå honom tillhanda'.
Page 148 - Den nya regeringsformen skall hafva åt konungen tillerkänt rättighet att börja krig, pålägga skatter, bestämma tullafgifter, stifta nya och förklara gamla lagar, tillsätta riksråd osv2).

Bibliographic information