Något om Trollhätte kanal: därvarande vattenkraft, samt om Venerns reglering

Front Cover
Almqvist & Wiksells boktr., 1902 - Water-power - 70 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 22 - Det var antagligen i följd häraf, som Axel Oxenstiernas svåger, riksrådet Carl Bonde, undersökte terrängen vid Trollhättan för att se efter, hvar strömmen »beqwämligast skulle kunna med grafwande ledas up på andra sidan, at man med pråmar eller båt kunde komma emellan Brätte och lilla Edet».
Page 4 - Göta älf på vissa ställen är grundare»; »men egenkärleken förleder lätt att förblanda gåfvan att klandra med bevis af verklig kunskap, och mången granskare är tillfredsställd med blott den okunniges bifall»; att anmärkningarna »tyckas röja en afgjord okunnighet i ämnet».
Page 47 - ... samtliga dessa arbeten blefve på en gång tillgängliga, eller om af annan orsak deras utförande komme att fördröjas, de borde verkställas först vid Brinkebergs kulle, därefter vid Ström, och sist vid Trollhättan.
Page 48 - Trollhätte kanal ägt rum? det likväl kunde ifrågasättas, om icke rörelsen å denna kanal minskats, enär antalet densamma trafikerande ångfartyg nedgått och klagan försports öfver saknad fraktförtjänst för de fartyg, som för Venerns hamnar besörjde fraktande af järn- och trävaror till Göteborg.
Page 27 - Den blefve äfven bekvämare för sjöfarten, än om denna skulle blifva hänvisad till den på vissa ställen och tider strida älfven mellan Karlsgraf och Trollhättan.
Page 48 - ... i händelse de under pröfning varande nedsättningar i vissa afgifter blefve beslutade. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrkte i underd. utlåtande...
Page 47 - ... annan tillgång icke torde finnas än att för ändamålet anslå statens årliga andel i den behållna vinsten, hvilken...
Page 26 - En sådan uppfattning kan af mig dock icke delas, alldenstund hvad där i fallhöjd vunnes, är ingenting annat än de förlorade fallhöjderna vid Lilla Edet och Åkerström samt en del af det natursköna fallet i Flottbergsströmmen.
Page 47 - ... seklet af den nya kanalens tillvaro rörelsen tilltoge i samma förhållande, som under de förflutna 25 åren.
Page 22 - granneligen taga alla omständigheter uti ögonskin, besklcknmg- hwilka särdeles skola afmätas, proberas och anteknas i pennan, huru widt sådant görligast kan blifwa i werket försatt»,3 skickades på hösten 1635 landtmätaren Olof Träsk ner till Trollhättan. Där skulle han enligt den instruktion, som Bonde uppsatt för honom, först uppsöka befallningsmannen Nils Jönsson, som varit Bonde behjälplig vid hans undersökning och för honom uppvist den lämpligaste...

Bibliographic information