Page images
PDF

mm influito comita'u. Vixque aurora sous subse- A videbanlur ab invicem, ut eoruro impetus éludèrent,

quenlis nuntiabat adventum, et noctis uiubru >lcn

sior luce propinqua dissolvi cœperat, cum ecce qui

in speculis erant cmisliluti, ul hosliuin, si qua: es

sciit, de remoto prasentircnl insidias, el excrcilum

adinoncrenl, visis hostibus, lituis concinunt, el

ciirsu lapti vclocissimo hoslcs adesse denunliant.

Igitur cornicinum clangorc et voce ргшсоша excita!

legiones universa;, ad arma convolant, equos prœ

paranl, lanquam pralium cominus habituri. Erat

autein mane, in ipsa die Kalendarum Juliarum.

Disposita igilur universa populi multitudine per

acies, cl prxpositis singulis cohortibus quinqua

genariis el cenlurionibus, ct per alas pedeslrium

turmarum primiccriis conslilutis; sarcinas el im

pedimenla, omncmqne senuin, mitlierum acdebi-^

lium ¡nvalidam mulliludinem, quo cxpediliores ad

puc.nam pos<ent procederé, secus arundinelum in

Ticiiio positum, curribus et vchiculis eos prxtexen

tcs, collocant quasi in tuto. Misiisque nunliis ad

reliquas parles exercilus, a quibus temeré divisi

intrant, monentct horlanluratientius ul accelerare

velinl, significantes in qiianlis angustiis pnsitisint.

Poslquam vero juxia rei militaris disciplinan! in

castris domini ßoamundi oinnia videntur secundum

ordincm disposita.ecce circa boram diei secundam

adesl Soüinanniis, infinila sccum Turcorum agmina

trabens : quodque noslris eral mirabilius, in lanía

mulliluiline, qu.t! ducentorum millhim dicebatur

excederé qtianlilatem, nec uniis nisi eques polerat ,,

reperri. Noslri aulein, ut prœdiximus, promiscué

ulriiisquc ordinis sceuiii trahcbai.l legiones.

CAPUT XIV.

Pugna commiltilitr. Cadil Willelmus Tancredi (rater, et loins Itoamnndi in arelo iiimit conitiluilur exercitus; Tancredui pene capilar.

Accedenlc igitur Turcorum cxcrciiu, lanlus.faclus esl in cnslris tumullus, quod vix alicujus sermo poterat exaudir!. Fragor enim armorum ct cquorum strepilus , tubarum classica et lympanorum sonus horribilis, ipsorum etiam ccrlalim conclamanlium ululattis usque ad sidera tolli videbatur, ila ul pluriimiiti inassuetis ct minus circa hiijusmodi exercitatis legionibus, terrorem iiiculerent vehementem. Irrucntes igilur in nostrum excrcilum Tiircorum T» acies, lantam immiserunt sagiti.-irum mulliludinem, ut instar grandinis aerem occuparent, et in noslrorum legionibus vix vacuus a vulnere aliquis invenirelur; vixque prior nubes desccnderal cum arcubus, soquens emissa non rarior; si quid prior intacluní dimiserat, secunda iHaesum non praleriit. Noslri autcm, quibus kf pugnœ genus eral incoguitum , coque minus tolerabrle, quo et minus Hsu comperium, videntes quod equi-eorum sine remedio deficerent, ¡psique subilorum vulnerum, et quse non multum praecavere potorant, confixionibus interirenl, gladiis cl lancearum acumine -in hoslcs ir»uenílo, eos a se propellere salagcbanl. lili autorn rrurnlium ponilus ferré non valenlcs, ¿ludióse di

el nerainein sibi obviam habentcs ad suos redirent, concepta spe delusi. Quibus ad suos infecto negolio rcdeunlibus, Turci denuo religabanlur adinviccm. el immissa ilenim in modum imbrium sagiltarum mulliludine, neminera pene absque lelbali vulnere pneleribani. Resistebanl lamen noslri quantum potcrant loriéis, cassidibus protect! et clypeis; sed equi eorum ct inermis populus passim el sine deleclii proslernebantur. Ceciderunt in eo conüiclu viri ex ulroquc ordine memorabilcs ad dúo pene millia: inter quos egregix indolis adolescens 'Willelmus marchionis fllius, domini Tancredi fraler, dum pro suis in agonc dcsudat virililer, sagilta confossus interiit. Roberlus quoque4*arisiensis, vir in armis slrenuus, eodcm mortis genere vilam ñnivit. Dominus quoque Tancredus , dum in mediis fulminai hoslibus, vilie prodigus et sua; condilionis inimemor, vix a domino Boamundo mortis casibus , nolens ct invitus violenter ereplus esl. Invalescebant igitur hoslium agmina, et noslris pene dencientibus, arcu ab humeris dependente, el ejus neg-lcclo oflicio, gladiis instant cominus; ita ut dissolutis cohoriibus, noslri fugam arriperenl, »d sarciriaset impedimenla rcdeunles : ubi circa currus et véhicula» sub arundineli densitate arbitrantes БС aliquod i~venire pesse refugium, conglobati sunt

CAPUT XV.

reliqui principes; frairibiu oppretsi$ niunl; verlilur in fugam Solimannus; peril tint exercilus; noslri ubertima reparlant tpolia. lierum unilur exercitus.

Dum igitur sic aflicerelur fidelium exercilus, rt domini ßoamundi virtus prorsus collapsa deficeret, ecce viri illustres el magnifie! , dux Godefridus, comes Raymundus, Hugo Magnus, Balduinus el Euslachius ducis fratres, el alii Deo devoli principes,1 deducentcs sccum oplime armalorum equilum quadraginla millia, in caslris suorum lurbis pedcslribus relictis cum omni genere imppdimentorum, veloces advolanl suis opcm collaturi. Accedenlibus vero eis ad caslra domini Boanuindi, ilerum qui jam pene succubueranl, rcstimplis animis, el reslilulis in intcgrum viri'ju's, rursus ad certamen redeunt; el illaiam quxrcntes injuriam ulcisci, el priores гсdimere defectus, in liostcs irruunl animosius; el gladiis inslanles virilitcr, quosprius quasi superiores borruernnt, forli prostcrnunt dextera, jam resislere non valenles. Dnminus vero Podiensis cpiscopus, cum aliis ejusdem oflici! commiuislris populos admonent, hoiianlur principes ne maniis remillanl; sed'ferti de victoria divinitus conferenda, inleremploruni sanguinem ulcist-anlur, cl de fidelium strage fidei hoslcs el nominis Cbristiani non paliantur diulius gloriaci. In bis cl hujusmodi |>opiilum incitabaitl ad congressum viri Dei, et vires quantas poteranl connu animis infundebanl. h rúenles igilur noslri sólito vchcmenlius, cl protervius instantes gfadiis, disso!ulis agminibus, non sine

• strage innuinern, eos in fugam vertunt : fugier.li- A porluna? gemina fa l i gal i molestia, cœpit populus

Lus eliam lama adhxrenles Instanlia , ut per tria aul quatuor militaría ultra corum castra-, qux in valle opima locaverant, continuant ex eis cxdem opérantes, persequcrcntur. Unde eis cura multa couCusioiie dispers's el inlerrcclis qiiampluribus, reductis etiam captivis nonnullis, quos ex nostris violenter abJuctos trahebant serum, ad hostium castra rcversi sunt : ubi reperienlcs infinitas auri el argenii copias, alimentorum quoqtie'commoditates aniplissimas, greges, armenia, asinorum turbas el juinenlorum, camelorum quoque phalanges, quales prius nostri non viiicranl, el cquos nounullos, papilioncs quoque et teiiloria varii coloris, el formae inaudiix ; tran»ferenles secum omnia , onusti spoliis uberriinis, prxdam ogcnlcs el manubias, in •castra revers! sunl sua. Ceci.lisse dininlur illa die de boslium numero viri pótenles el inclyli, el ap.id luos locum maximum obtinenlcs, ad tria millia; de noslris vero popularibus, el plebe Ínfima pronúseui sexus, quatuor millia : nam de majoribus dúos lantum ibi corruissc, vclerum Iradil memoria. Pugnatum est ibi ab bora diei secunda, usque in borain oclavam, vario evenlu. die Kalcndarum Julianim, viribus longe imparibus el numero mullum dissimili. Nam qui Solimannum seculi fucranl, centum qiiinquaginla millium, solis connuméralas equiíibus, diccbanlur excederé numerum. Noslroruin antera qui présenles illo in lanío certaminedesudarunl, vix fuil numerus equitum ad millia quin- g quaginla. Óblenla igilur divinitus tanta victoria, u t sauc'.os, aliqua concessa requic, ad modicum refovtrar.l, revocalis adinvicem cxercilibus, tribus dieLus conlinuis in locis amœnis el pascuis vircnlibus corpora curaveriiDl, el equorum habuerunl solliciindinem, in onini alimenloruin abundanlia el infinilis copiis , quas hosles comporlavcranl, el reliq-eranl fugienles. Oplime se babuerunt in eo lam peliculoso discrimine, noslri majores principes; sed el quídam de mediocribus, Balduinus videlicet, de Burgo, Tbomas de Feria, Rcinaldus de Belvaco, Galo de Calvomonle, Guastus de Bcders, Cliirardus de Cbercsi, perennem sibi gloriam in codein facto pepercrunt. Altea igilur die, commun! <1ec re t u m est

pene deficere, ila ul promiscui scxus illa die pro sills anxietatc el caumalis intemperaiilia, plus quam quiiigcnli spirilum dicercnlur exhalasse. Accidisse dicilur ea die, qux nulla alia lr;idil historic, quod pnegnanlcs prx sitis angustia el cnlorís inleinperie, aille lenipus a natu.a dccreium, fclus edeie compellerenlur : quos prx anxietale Spiritus, quosdam vivos, exstinclos quosdam, alios cliani semmeccs in castra projicicbanl-; alia; nmpliore a! undantes humanitale, proles suas ciri'uniplcxa?, per vias volulabanlur, el sexus oblitu: friiiine!, arcana denudabanl, roagis pro instante monis periculo sollicita: qii.un ul scxui debilam conservarent revercntiam. Sed el viris пор mu'.lum proderat scxus rubuslior, qui sudore deOcienles el calore, ore patulo el naribus acra captantes, contra sílis iinpoi luiiilaU m quxrebaul, quod invenire non poleranl, bnmoris remedium. Nec solum bomines bis lantis crañl su: jecli periculis; verum ct jumenta ¡¡ ¡> г i., ,1 cinis el alia quxlibel animanlium genera, arcfatl.s inlerioribus el vilalibus inlcrtlusis, sua m gaUmt obsequia; sed'nccavibusdelicalis, quaruní prxda el volulii solet recrear! nobililas, nisis, vi lehuel, accipiiribus el berodiis, proderat cura dominorum, quibus inlcr manus llalum vilalem cxhalabanl. CatuI! quoque naribus sagaces el apli'vcnalibus, domiKorum dclicix, rcliclis doniinis quibus fideliler adhxrcre consueveranl, anbelanles el sitibundi passim p^r vías dcliciebant: quodque bis ómnibus longr eral pcriculnsius, equi fidèles prxliorum consorlcs, el in quibus de propria salule doniinis mulla ora' fiducia, quiquc el calce el dentibus suam prius proL-slubanlur superbiam, urgcnle silis ct caloris immodérai! periculo, quasi vilia deficiebant subjugalia. Tándem ómnibus a lanía aqiiarum lalioranlibus inopia, misericordiler adfuil paler misericordiarian el Dcus lolius consolationis. Nam <liu oplalus el quxsilus niullum invcntus est flitviiis : ad quoin pervenienlcs, prx nimio desidcrio ccrtatim ad aquas propcranl; ubi, reperta aquarum pro volls copia , bibcndi modiirn excedentes, in graviiis dcscent!erunl pcriculum. Nam plurcs qui silis discrimen tvaseranl, sicul in lalibus solel accidure, avid!lale

consilio, qualenas de cxlero junclis agminibus, in- D polus, niodum non ponentes, moi lern quam evalíenles cxercilus. Quorum prunus fuit doimnus Bal- A sus jacere dicebatur : quern lectica imposilum cuín

dissulubili copula simul incederenl, ul et adversa .1- n;, el prosperis coulerenltir.

CAPUT XVI.

ingresste, prœ aqitarum inopia supra modum laborant legiones, l'ericlilalur miserabiliter exercitut.

Poslquam ibi per Iriduum . ul pr.cdiximus , niosibi el equis suis f.'ccriini necessaria, ilerum monenlibus liluis , ad iler se accingunl, viam inccplam conlinuaturi. Ubi transcursa universa ßithynia, Pisidiam ingressi sunl , inde vix quxrentes ceinpendia , casu' dcscenderunl in regionem arenlem cl inaquosam, in qua el caloris immoderali , solc'l ard-.'iis Julius minislrare, cl silis lui

sisse vidcbanlur, in aquarum repcrcrunt opulenlia. Nec solum de hominibus, verum el de jumcnUs muita eo casu ceciderunt. Tandem vero, opilulanlc Domino, his erepli periculis, in rrgionem copiosara salis el uberem, rivis, nemoribus el pascuis amoanissimam dcscenderunl ; juxta Anliocbiam ininçrem, qux prxdicUc Pisidix metropolis esse dignosciliir, in locis puscuis caslraniclnti.

CAPUT XVII.

Dividual; i ab invicem quidam de pr'ntcipibitt, el circunyacentes aberrant regiones. Dux cum urso dimicans pene occiditur. Hie prímum quidam de principib'.ts siuüiose ab

excr.-'ilii separat! sunt, scorsiim pnrliculares Iraduinus duels frater, et cum eo Pelrus comes de Sladeneis / Rainardiis censes Tullensis, frôler ejus, Dulduinus de Burgo, Guttlebertus de Moule claro, cum septiiigenlis e(|ti¡iibus et pedestribus manipulis aliquot. Secundus Cuil dominns Tancredus, el eum eo Richardus áe. principalu, Roberlus de Ansa, et quidam alii viri nobiles, cum quingenlis equilibus et pedilibus eliam nonnullis. Horum aulem omniem iinum alque idem eral proposilum, vias praetenlare, circumposilas explorare regiones, et fortunara experiri, rerumque eventum, qui pro loco et leinpore occurreret, ad principuin, qui eos miserant, referre notitiam, quo prudenlius el magis sine discrimine proftcisceretur exercilus. Qui a caslris egressi, pri

universorum gemilu el lacrymis, reliqui principes ¡h castra detulerunt, cbirurgicoriim adhibila solliciludine. quorum opera el sludio, convenientibus remediis, plcnara possel salulcm recipere. CAPUT XVIH.

Comes Tolotanut ad mortem infirmatur. Exercilut Lycaoniam pertransiens, Mareiiam pervenil. L'xor Kalduini mnriinr.

Per idem Icinpus virquoque magnificus el illuslrls aominus R:iyinundus Tolosanus comes., gravi correplus tegritudine, leclica simHiler deferebatur : qui ,eo usque grnvalus exstilil ut in terra depositus, quasi moriturus, pene spiritum cxhalaret. Uude vir venerabilis dominus Willelmus Anrasicensis episco

viam regiam, non dcserenles, urbes finítimas '' pus, quasi jam defuncto, fidelimn animabus debita

Iconium et Heracleam prxlergreesi, tándem in dextram declinantes, versus oram marilimam íeslinnrc cœperunt. Dux vero cl alii principes, qui in caslris remanserani, locorum in quibus castrametali fuerant, tracli amœnilale et vicinitale nemorum, ut sibi inter lot laborum diflicullales, aliquid rccrealionis indulgerenl, et curis cdacibus, quibus- angebantur continue, suLlraherenl. vel modicum, venandi gratia cerlalim sallus ingrediuntur, ubi variis seniitis ad diversa rapli desideria, varios invenerunt rcruin evenius. Inter quos dux eliara, recreationis gratia el excrcilii silvas ingressus, in ursiim immanissimi corporis ct horrendi casu incidit. Qui, dura pauperem pcregrinum ligna árida comportantem persequeretur alrocius, illeque vix refugium' mveniret anle faciem subscquentis, el imminens niullo clamorc proleslarelur periculum, forle dux adfuil , el, sicud plurimus eral in compalicndo lïalribus , velox irruit, opem bannis palicnli. Vidais ergo bellua ducem instaiilcm gladio, sprclo eo quern priiis perscquebalur, in boslcm fortiorem se conlulit, denle armalus cl unguibus; landemque cquo dux periculose vulnéralo, faclus pedes, inslal gladio nihilominus. Ursus aiitein palulo riclu el murmure occurrens borrisono, ducis inslanliam parvipcndens, contemplo gladio, nititurse continus ingerere confligenti. Porro dux irrucntem a se propulsans gladio, lotis enitebatiir viribus ul cum mu

impendii obsequia. Sic ergo laniorum legiones, quasi dcsliluUc consilio viroruro, pene in desperationcm conficiendi iiineris ct consmnmalionis votorum desccnderanl; undepro eorum stalu plurimum sollicili omnes uno spiíilu fusis lacrymis, ul restiluerentur saluti Dominum precab.intur. Fiebanlque or,ilíones in celebralioiie divinorum, pro eis ab universa illa pcregrinanle ecclesia : quorum supplicaiioues el desideria miscrator Dominus clemeuter cxaudicns , sospilati eos et plenx convaleseenlix , supplicantis popnli vola benigno favore prosequens, resliiuit. Transcursa igilur Pisidia, Lycaoniam ingressi, Iconum ejusdem rcgionis melropolim pervc, iii-rimi : quam vacuam reperienles, alimenlorum 'maximani penuriam pass! Mini. Turci enim, noslroruni advcntu cognilo, in nulla urbium suarum re* sislendi babebanl iiduciam ; sed exspolialis urbibtu ct vástala regione universa, cum uxoribusel iiberie, gregibus el armentis, et omnímoda substantia ad montes coiifugiebanl impervios in eo solo spem babcnics, quod noslri alimenlorum inopia fatigali, eoruin pertransire regiones malurarenl. Ñeque bac sua suni opinione delusi, cum nostri regionis slerilitatcm fugienles, et victus defeclum, quantum poteranl iter accelerare properabanl. Inde Heracleam periranseunles, ad urbem Marasiam applicati, castrametali Mini, moram ibi per iriduum continuum faciciiies. Ubi dowini Baldnini, germani dueis,

crone perforare!; verum ¡He, declinans gladium el p loiiga et gravi faligata jegriludine utor, quam ipse in Oriente contineiUur.Orientein autem Aniiochc- л liabens ¡n Domino; et ercctis vcxillis, snos exhorquod in nostrorum poleslalem urbe prœdicla, au- A pervenerunt prœdictam, quibus de mándalo ßalclore Domino, perveneral, missis nuntiis gralia hospilajidi. et eniendi vitas necessaria, implorai a pradiclo domino tifbis adilum sibi et sociis rescivu : quibus ailmissis, cuneta vilse necessaria tara sibi quam equis, patlhu gratis, parlim iutervenienle prclio, minístrala suiít suflicienleis Repérerai enim Gueiro prsediclus, eamdem urbem auro et argento, gregibus et armenlis, frumento, vino el oleo, et oiiini commodiialc redundantem. CAPUT XXI.

bracliiis complexum illigans, in solum nititur dejicere, ut sub se posiium, deute et unguibus facilius possil laniare. Veré miles egregius gladium non desercns , sic n¡¡ vir robustissimus erat, Ixva cornplexus belluam.dcxlra inipingit aciem, et capulotcnus ¡inmerso gladio, mortem ingeril colluclanti; saucius lamen el crure lapsus periculosissime, cruentam nimis oblinuil vicloriam. Vulnere qiiippe gravatus, el nimia sanguinis dcbilitatiis efllnxione, solo decubans, se non poicral erlgerc. Tandem vero pnedicto paupere, qui ejusdem ducis beneficio mortem évaserai, proclamante, et casum qui acciderat denunlianle legionibus, cucurril ¡Hue universus popuUis, ubi forils athleta, exerciluum paironus, Ix

abiens fralribus commendaverat, ex pra?senli luce vocala, óptimo One qtiievil in Domino. Erat aulcra nobilis matrona, ex Anglia traliens originem, Guluera nomine, vita cl moribus commcndabilis: quam cum honcslis cxscquiis ibidem scpelierunf. CAPLT XIX.

Tancredut in Ciliciam descenderá, Tarsum obsiilet. Baldiiinum ducts fralrem ad easdem paries venienlem honeste suscipit.

Interca vir per omnia commcndabilis dominus Tancredus, primus in Ciliciam, viarum casu sccutus compendia, perveniens, Tarsum, ejusdem provincia: mctropolim, cum us qui cum sccuti fueranl, obséderai. Est aulem Cilivia una de pvoviiiciis qua

jux-U veierutn aucloritatem vocamus dkeccsiiu Habeique Cilicia ab oriente Cetessyriain, ab occidente vero Isauriam ; a seplentrione Tauri monlis juga ; ab austro vero, mare Cypricum, sive Myrtoum. Conlinet autem infra se duos métropoles, Tarsum videlicet, docloris gentium pairiam et natale domicilium, de qua nobis in prxsenti est serino, et Anavarcam, ulraniquc cum suis suCTraganeis urbibus : unde duae polius dicuntur Ciliciae, prima el secunda. Tarsum autem fundasse dicilur Tarsis , secundus (Hierum Japhan , lilii Japbel, lílii Noe leriii, sicut velcrum babenl traditiones, el argumento est urbis a vocabulo conditoris denominatio. Solinus tarnen de urbis condilore aliter sentit, dicens ila in quadragesiir.o 1er- O tío capitulo De nieinorabitibus: Cilicia matrem игMum habet Tarsum, quam Danae proles nobilistimus Perteut locatit. llanc urbeui iniérsccal Cydnusamn'ts; hunc alii praecipilari Tauro monte, alii derivan ex álveo Hydaspi tradiderunt. El polest lamen ulrumque verum esse, cl quod Tbarsis primus «am fundaveril, cl quod post mod шп eain reparaverit, vel ampliaverit Perseus.Ubi euro dies aliquot dominus Tancredus et sui incodcin persévérassent iicgolio, cives ad hoc compulerat, et minis et blandís suasionibus, quod, introducto ejiis vcxillo et super lurrim emiuentiorem lócalo, signuin deditionis fiiturx fecisse viderentur; ea lamen conditione, ut usque advenlum domini Roamundi ct majoris exercilus, eos conservare! indemnes; nee a propriis do-miciliis interim demigrare, aut sua deserere pra> dia uivitos compellerel; ipsi autem eidem advenienti, urbcm sine difiicullate resignaren! : quod verbum domino Tancrcdo boiuun visiim est el ai:ceplum. Eral aulein praedicla civilas, sicut el reliqua univerta regio, Cliristianos liabens haliitalorcs, Ármenos videlicet el Gr-ecos, exceplis paucis, qui usum el auctorilatem babenlcs militiae, munilionibus praeeranl, populum viólenla dominalione premenles; fidelibus aulem miliiare non permillebatur, sed negoliationibus el agricullurx dabanl opci ми. Inlerea dominus Balduinus ducis fraler, cum his qui secum advenerant, devia secuius, maximam victus perlulerat inopiam, landemque post mullos ц еггогит circuilus in montis verlicem casu se coiitulit, unde *subjectam Cilicix regionem, cum suis urbibus usque ad mare prospeclu libero posset inliieri. Qui, postquaui circa Tarsum castra esse cognovit, boslium ralus labernacula, iter suuin cœpit habere suspeclum; cxperiri lamen volens, cujus essel illa regio, el cujus caslra, qua; de remólo conspexeral, animosiiale solila, cum omni sue ooniitatu ad campesina descenderal. Al vero dominus Tancredus, prxmonitus ab l(is quos in speculis subu'mioribus locaverat, bostium praecavens insidias, socios convocans, arma corripil : el bosliuna i.dus agmioa, quae urbi vcllenl subsidia ministrare, occurrit eis iinperlerritus, fiduciam

talionc corrobora us, procedil advenitniibus obx um Poslquain vero ulrinque mutuo sibi occurrenles ct contemplantes se de viuno, arma cognoscunt non esse bostilia, confidenlius accedentes, in mutuo« ruunl ainplexus; el post gratas ad inviceih confabulaliones, junclis agminibus ad urbem redeunt, obsidioncm conlinualuri. Ubi a domino Tancrcdo muliuin hospitaliler el plena chántale suscepli, de grrgibus el armenlis, quae de adjacenle couiraxerat rcgione, boncslum ea nocte habuerunt convivium.

CAPUT XX.

Balduinus Tancredi rexíllum de arce cMlutis dejici mandat; tuum ibidem local. Tañe edits indignólas recedil. Guelfo Adamain occupât.

Mane autem facto, videntes dominus Baldiiinus el qui cuín eo erant domini Tancredi vcxülum iu supcriore civitalis arce locatum, invidke slimulis agilali, professions ¡mmcmores (qua, velul ulerini fralres, quanto tempore incesserant, babentes unanimilatcm Spiritus in vincule pacis, usi fnerant, el pcrpeluo dct reveranl uteiulnm, indigiiali siml quod, eis prxseulibus, qui mullo forliores el majores liabercni copias; signa sua in urbem inin:illere pnusumpsissei. bominus vero Tancredus eorum, siciit modcslus eral, indignalionem mitigare cupiuns, allegaba! quod de cjus vexillo faílimí fueral niiniíne in eorum redundare ignominiam : nam ante eortiNi advenlum el advenlus spem aliquam, cas cum civibus in viriiiie sua oblinueral condiliones. Uominus aulem Balduinus, suggercntibus sociis, el ad id pro posse insliganlibus, causx merilum non dislinguens; sed pra-ter debilum suo duclus spirilu, verbis procacibus dominum exacerlans Tancredum, rein eo arroganter dcduxil, ul pene arma in И converlerenl, stragem inutiiain operantes. Fac-lumquc est ul civibus ad se vocalis publiée minarctur; quod nisi Tancredi vexillum deponercnl, el suum loco illius érigèrent, invito со qui cis securluiem promiserat, urL>em el suburbana in gyrum omnia l räderet exterminio. Videntes porro cives quod Balduiíii. multo majores essent copia;, et virius longe prxstanlier, sub cisdem-condilionibus el p clorura forma, quam prius domino Tancrcdo popígeranl, dejeclo priore, domini Balduini in ca.leui arce locaveruní vexillum. Quod videns dominus Tancredus, lanía confusus injuria, mérito conccpit indignalionem; sed saniore consilio, el pki longanimilale, inotum aninii temperans, limens nc pcriculosa niiiiis inler fidclium acies orirelur dissensio, solulis caslris, ad urbem vicinam, cui numen Adana, se contulil. Ad quam perveniens, non csl permissus inlroire : obtinucrat enim eanidcm rivilalem quidam Guelfo, nalione Burgundio, qi:i cum alus a majore divisus exercilu, turbas scorsum iraxerat; el ad civiíaletu illain casu perveniens, ejeclis inde Turcorum copiis, earn violenicr occupaveral. Audicns igilur doniinus TancrejJus, tlnini urbis inlcrdictug est inlroilus. lili aulem longo fuligali ilinere, rcbus vacui neeessariis, mulla prccuiii inslanlra urbis precabantur bospilalilalem, et aliinenlorum coniniercium : pro quibus eiiam qui iiiirii:;-, erant, inferioris manus homines, conipatientes fratribus, cum preces porrigerent, non sunt admissi, eo quod de familia dice» rentur esse Boamunüi, et m Tancredi festinarent aiixilium. Populus lamen inlerior a fraterna non di'ficicns compassione, cum egredi non valeret, iu sporlis panem, in ulribus vinurn per muruin funibiis porrigenlcs, sufflcienler minislravcrunl unde nociera illam possenl iransigcre. Ibi ergo anle civilalis porlnm secundum quod polerant se locanles.

Tancrcdus Slamistram in eadem reyione violenter

ubliiiel.

At vero dominus Tancredus summo diluculo urliein ingresstis, viain seculus regiam, et iler accele

raus, cuín oinni siio comilalu Mamislram pervenit. B quoniam inirare non perinitiebanliir, quieverunt.

l'.i :ii :ii:!:"..i Mamislra una de nobilibus ejusdem.provinciae civilalibiis, lurribus el muro, el mullorum incolaiu insignis; sed et opimo agro, et glebarubere, elamrcnilalc praecipua commcndabilis. Juxla quam castramelntus, infra paucos dies coiilinuis assultibusel jugi congrcssione urbem impugoang, auctoro Domino, iuleremptis infidelibus, qui in ea reperli S'.int, occupavil violenter. Ubi eliam infinitas diviliarum copias, el atimenlorir.n uberl:ilem reperiens omiiimodam, portiones suis congruas; pro meritoriim qualilale distribuens, locuplelavit universos: in qua defeclus vitlualiuní quera pertulerant, grata Tcdimenles opulenlia, sibi, equis el subjugalibus univcrsis pastuui benignius indulseruni, olio simul el alimenlis corpora recreantes.

CAPUT XXII.

Balduinus Tarsum occupai. Trecenti de nostris casu miserabili, ante portant urbis pereiint.

Vcriim domiiuis Balduinus, posl disccssum (!omiui Tancredi, ileruin Tarsenscs frequenlius comnioncl, ct monilis potenter minas permiscens, urbcui sibi prxcipil aperiri el suum iniromilti corailalum. Non enim honestum ei videbalur quod usque ad advcntuin exercitus ita tereret otium, el scdcret inuliülcr occupalus. Videntes aulem cives quod Tancredus ci resislcre non potuerat, et quod si id detreciarcnt, cominus urbcm esset impugnalurus, (ademes de necessitate vittutem, el de propriis viriIms diffidenles, porlas aperiunl, domino Balduino cura universo comitatu ejus inlroduclo. Designavei Muí aulem eidem lurrcs geminas quas interim possiiíeri't, reliquis cjus consortibus per civitalem promiscué in domilius lidulium bospilio susceptis. Turci vero qui prœerant urbi, alias adliuc in sua polcslale turres delincbanl. El liccl plures csscnt, et majora civiUlis munimina iranquille adliuc possitlerent, lamen suspcclam habcntcs nostrorum quos inlroduxerant socielalem, subsidii quoquc spem iiul'.am babentes, opporlunilatcm quxrebant quomodo cum uxoribus el libcris ct omnímoda suLsUulia sua clam pussent egredi. A'cciüit aulem quod eaJcm r.ocie viri trecenii de cxpeditione dornini !;.;.;,::;.i¡i Tancrcdum sequciUes, ad urbcm

Nocie vero eadem, cum se tam qui ¡ntrinsccus erant quam exteriores eopori dédissent, el circa intempestura silenlium grata perfruerentur rcquie, accidit quod Turci, ct alii qui in civitate eranl infideles cum uvoriliiis el liberis, servis et ancillis, et omni siipelleclile, aperlis porlis, clam el eum silenlio egredientes, urbem deserunl : non enim,satis bene cuín suis quos recepeibrtt hospitibus, poterantconvenirc, suspeclam babenles eorum cohabilationem; egredí aulem «is eral liberum : nam civilalis imam vel duas porlas halebant in sua poteslate; sed, ul cruenlam boslibus posl se relinquereni vicloriam, praemissis snrcinis el impedimeutis ómnibus, eos quos extra portnm rcpiTcrunt somno grávalas, 'pene omnes ¡ntcrficiunt.

CAPUT XXIII.

Populus contra Baldiiinum arma corripit; sed tándem sedatur. Classis (¡uifdam npvd Tarsum npplicat virorum occidentalism. Mane fació, cum jam se lux adulta infundere!, s'.irgenies qui in ,'civitale quieverant, urbem repcriunl vacuam : et clandeslinain admiranles hoslium fugara, mccnia perluslranl el aditus, quxrenies di • ligenter qua parle fuerint egressi : dumque singu'a diligenier discutiunt, slragem rcpcriuní quam in servos Christi Turci abeunles exercuerant. Unde g,ravi dolore percussi, et mœrore conslernaii debito, in lamenta se dcdcrunt; divisique ab ¡nvicem, v secunda classis contra dominum Balduinum el majores arma corripiunt, fratrum ois neccm imputantes el inleiilum, со quod liospitulilalis gratiam, I:k :• ad omnes mérito se porrigit indigentes, vio; consorlibns. denegassent. Unde laclo ímpetu, in primates suos justa indignatione com inoiusirniil populas; et nisi M in turras sublîmiores conlulissenl, salis xquipollenle numéro stragcm exleriorem in suis majdribus récompensassent. Tandem lurba cognila, et sclii smale, quod ex justa causa exortum eral in populo, .¡un ingravescente, solliciius elaborare есерЧ quomodo scdaretur tümuliiis, sed apud populum excusando. Poslquam igitur pace ad Icmpus impétrala, et indicio silcnlio, arma suslinens, qiiievit aliq-iantulum turba pedestris, pro sft allogare coo

« PreviousContinue »