Werken uitg. door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, Volume 1, Issue 1

Front Cover
D. Du Mortier en Zoon, 1844 - Dutch literature
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 55 - Van eenre zielen , die gheseeden was Uten lichame , in Yerlant , Ende wert ghevoert daer si vant Vele tormenten vander hellen. 80 Horet ghi die vertellen, Ghi zout van vare beven. Doe wart haer macht ghegheven , Mids der ontfermicheit ons heren, Datsi weder zoude keren 85 Ten lichame, als zi dede. Hi wert levende ter stede, Ende vertrac den volke voort Dat hi ghesien hadde ende ghehoort , Dies niement volwondren en can : 90 Tondalus so hiet die man (*). Vs. 72. dat is waer. 73. Dus. 75. eenen boucke....
Page 146 - Daer hi dejj vijmt mede versloech, Die alle menschen aen hem saecte, Om dat Adam den appel smaecte. Vele lude heeft wonder datmen zeecht , 70 Datter vele meer zonden aen leecht Datmen Gods name verzwoere , Dan alle die werelt vervoere, Ende algader worde niet. Nu merct dan ende besiet , 75 Hoe sterkelijc dat God wrac Dat een ghebod dat Adam brac, Dat in hemselven niet quaet en was nochtan, Vs.
Page 41 - Liggtien te samen ront als een cloot, Ende die aerde die leecht Opt water , also men zeecht , 5 Ende sijn al omme ende omme ront , Ende en hebben ende noch gront, Noch ooc gheen fundament Anders dan dat firmament , Dat houdet algader staende stille , 10 Alsoot is die Gods wille. Bi enen eye moghedijt merken wale : Die hemel dat is die scale, Twitte dat is tfirmament , Dat altoos loopt omtrent, 15 Die doder dat is aertrike. Dus , rechte na deser ghelike , Is aertrike ront als een cloot. Nu mach u...
Page 163 - Siv°' 35 Voer in Orienten striden , Ende wan in dien tiden Een groot deel vanden lande. Doe hi dat hadde in die hande, Woudhi trecken teenre ander stat , 40 Daer hi meerre vonde den scat. Voor Babylonien trac hi schiere: Daer stont eene riviere Tusschen hem ende dier stat , so groot , Datsi hem den toeganc verboot; 45 Want si was breet ende diep Die riviere dierre vore liep , Dat niement passen en dorste. Doe was daer een vorste, Een ridder , een vrome man ; 50 Alse hi dien pas zoeken began , Greepen...
Page 139 - Van haren erfliken pande ci.Foi. xxvii. gnde van haren voorfeiten met , . 70 Also se tfolc heeft gheset. Ende name hi meer vanden lieden Ander goet of ander mieden , Waest groot , cleine , cort of lanc , Hi moste zinghen zulken zanc 75 Alse dandre zonghen op dat recht: Hier op was heerscap gherecht. Daer omme siet , ghi heren , wat ghi doet...
Page 105 - Benijdt des anders weldade; Ende hoort hire of enich ghewach, Hi slaet van monde op dat hi mach , Ende keeret al in arghe dan.
Page 79 - Alle ghenoechlichede Ende volmaecte blijscap mede. Die hem met herten mint , Hem en mach ghebreken twint; Want hij heeft sijn begheren al , 90 Dat nemmermeer einden en sal, In selc ghebruuc van zoetheden, Dat alle die leven niet gheseiden. O edele minne , wanneer seldi Volcomelike comen in mi ? 95 Of dat ie uwes ghesmake yet ! Had ie u , mine ghebrake niet , Al mijn vernoy ware verdreven. Ay heere! wilt mi gheven U vaderlike minne daer toe: 100 Soe blivic eeuwelike vroe , Ende mine mach niement deeren,...
Page 196 - Vernoy gaf, ende toren, Ende si den zeghe altoos verloren, Keerden si hem weder te Gode, Ende hieven op die ghebode. 45 Ende weet datsi noit en stoeden Boven dertich jaer in voorspoede, aFOutjxvii.
Page 56 - Cume een ure in mochten duren. Daer om pinen si altoos ende poghen, Hoe si ons die stede benemen moghen. 1 5 God en maecte , als ghi wel ziet , Den mensche allene vander aerden niet, Mar van elementen viere , Aerde , water , lucht ende viere : Vander aerden vleesch ende bene, 20 Bloet vanden watre allene, Die hitte van des viers naturen , C^-.FI?)-Ix- Vander lucht den adem ende dat ruren.

Bibliographic information