Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie

Front Cover
I Commission i den Gyldendalske Boghandel, 1896 - Archaeology
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 13 - Fr. Lenormant. Les antiquités de la Troade et l'histoire primitive des contrées grecques, I, p.
Page 148 - Et de symmetrisk anlagte Byer og de efter nøje Regler udstykkede Marker, der dyrkedes fra dem, faar man et meget stærkt Indtryk af, at Byformen og Markfællesskabet ere voksede op sammen, eller med andre Ord, at Byformen og Jordfordelingen kun ere to Sider af det samme urgamle Fællesskab, der fra de ældste Tider har bestemt Landets Bebyggelse og Opdyrkning, ja, man fristes endogsaa til fra det 17de og 18de Aarhundredes Byer og Bymarker at slutte tilbage til Landets ældste Kulturformer.
Page 167 - Botofterne og Gaardene ligge ordnede i Rækker efter Verdenshjørnerne fra Syd til Nord, fra Øst til Vest; hele Byformen fremtræder i en Skikkelse, der umulig kan være opstaaet ved en tilfældig Sammenflytning gennem lange Tider eller ved en nkontroleret Udvikling.
Page 113 - Med Kirken fulgte imidlertid ofte Præstegaarden , altid Degneboligen, der laa paa Kirkens Grund, og Bypladsens Bebyggelse var saaledes indledet. — Endnu værre kunde det gaa, hvor Kirken anbragtes umiddelbart bag Gaardrækkerne ved en af Byens Hovedtilgange. Her var Plads nok til ny Bebyggelse, og i Middelalderen, før Livsopfattelsens Verdsliggørelse, har Kirken udøvet en dragende Magt paa Befolkningens Sind.
Page 141 - Svorne Tofter ere altsaa Botofter, og kun med Hensyn til Alderen adskille de sig fra gamle Tofter. Her er samme Forskel som mellem Veje af Arild og svorne (dvs nye) Veje, der ere udlagte af de «tolf egher, (som) meth there eeth scule gere oc witæ«.
Page 158 - Bol; men ved Udskiftningen fremtræde selv disse Byer i højst regelmæssig Form. Denne kan umulig være oprindelig, dvs, samtidig med Torpets første Bebyggelse; thi som Regel maa Smaatorpet være begyndt med en enkelt...
Page 167 - Lovshævd hos os, og vi slutte heraf, at de foran beskrevne Byformer ere Resultater af dette, at de ere solskiftede Byformer. Dette gælder lige saa fuldt om Markens Regulering, og her kan Beviset føres med endnu større Sikkerhed. Allerede J.
Page 120 - Gisning, og andet er det jo ikke, kunde kun faa Betydning, hvis Byformen bevislig var indskrænket til førslaviske Byer og ikke fandtes hverken i helt nye Byanlæg eller hos nærboende, ikke-vendiske Folk; men begge Dele er Tilfældet.
Page 147 - Hørvænge« ; paa et Kort over Serbymagle fra 1770 ligger dette Indtægt eller denne fælles Byjord netop ligesom Hørhaverne indkneben mellem Hustofterne, Gadehegnet og den bagved liggende Vang, og er vel kun et andet Ord for det samme Begreb.
Page 131 - forta« og Gade sammen, dvs Gaden eller Byvejene ere en ringe Del af hin. Som beskrevet er Byen bygget omkring en stor, stærkt indhegnet, ledlukket Plads, og paa denne lob Vejene som Hjulspor fra Gadeled til Gadeled. «Forta« er Lovenes tekniske Udtryk for dette Bytorv med dets Færdselsveje.

Bibliographic information