Verhandeling over de spelling der Nederduitsche taal, ter bevordering van eenparigheid in dezelve

Front Cover
BlussÚ en Van Braam, 1827 - Dutch language - 383 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 194 - SIEGENBEEK antwoordt ta*p. van ja, omdat men anders la -chen, li-cheam, praehen verkrijgt, overeenkomftig onze gewoonte, om, bij verlenging der woorden met en , den medeklinker der voorgaande lettergreep tot de laatfte te brengen, als ia -ken, ma -ken, enz.
Page vii - Verhandeling over de Nederduitsche Spelling, bijzonderlijk ingerigt ter beslissing van de voornaamste geschillen der Taalgeleerden omtrent dezelve met bijvoeging van eene Lijst van Woorden, welker twijfelachtige spelling daarin geregeld werd' (een en ander ontleend aan het voorbericht van de genoemde verhandeling, verschenen in 1804).
Page xvii - t besluit van 30 augustus 1805 : ╗╗Dat de regels en gronden van taalkunde, bij deze nederdnitsche spraakkunst *) vastgesteld, zullen worden gevolgd in alle onderwijsboeken, welke van 's lands wege ten dienste der scholen zullen worden uitgegeven, met aanschrijving aan alle schoolopzieners, om hunne beste pogingen aan te wenden, ten einde dezelve regels en gronden alom in de scholen worden geadopteerd.
Page 136 - Het is derhalve volftrekt noodzakelijk in de fpelling zorg te dragen, dat een zoo wezenlijk en belangrijk taaleigen , door de verbastering der uitfpraak, niet eindelijk geheel onkenbaar worde en verloren ga...
Page 52 - ... roekeloos en onbezonnen zijn zou, zich te verzetten. •- Dit een en ander werd in het voorgaande breeder door ons ontvouwd en beredeneerd, en, waar het pas gaf, ginds en elders door voorbeelden uit de meest...
Page 15 - Schrijf, zoo als gij. fpreekt; of, met andere woorden, druk bij het fchrijven, door middel der aangenomene teekenen , alle de klanken uit , welke bij het fpreken worden opgemerkt.
Page 122 - ... (van een hoed) , door ieder Nederlander gehoord wordt , maar dat ook de lange e en o een
Page 12 - Schrijver te baat nemen, om dezelve naar eene der beide zijden te doen overhellen. Wij gelooven hiertoe geen bevoegder gezag te kunnen vinden , dan dat van onzen doorluchtigen Gefchiedfchrijver , JAN WAGBNAAR.
Page 226 - ... van velen, weg te laten. Hetzelfde is het geval met eensdeels en anderdeels, waar de s altijd achter een, doch zelden achter ander geplaatst wordt.
Page 137 - ... aanprijzende , is nogtans aan groote zwarigheden onderhevig, en, blijkens de weinige of geene navolging, welke deszelfs gebruik gevonden heeft, bezwaarlijk in te voeren.

Bibliographic information