Magyarország függetlenségi harczának története: 1848 és 1848-ben, 1. kötet

Első borító
Nyomatott Puky Miklósnál, 1865
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék


Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

10. oldal - Hogy a ministerek feleletre vonhatók: a) minden oly tettért vagy rendeletért, mely az ország függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fennálló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot vagy a tulajdon szentségét sérti s általok hivatalos minőségükben követtetik el, vagy illetőleg adatik ki...
435. oldal - A magyar törvényhozás Felséged felszólítására a haza védelme végett már két hónappal ez előtt összegyűlt. És most kívánja f) e nemzet, hogy Felséged a törvényhozást, nagy munkájában, királyi méltóságának súlyával támogassa azon törekvésben, mely a haza megmentésére lévén irányozva, Felséged királyi trónjának épségben tartásával ugyanazonos. Ennek következtében a magyar nemzet nevében kérjük Felségedet : „Méltóztassék sikeresen rendelkezni,...
130. oldal - Horvátok, szeretett testvéreink ! Háromszáz éves elnyomás után valahára a függetlenség, a szabadság küszöbére léptünk. Amit kivívtunk, a mi javunkra sa tietekre egyaránt vívtuk ki. A jelszó, mely alatt küzdénk, s ha kell, még fogunk küzdeni, nem a nemzetiség, hanem a minden nemzetiséget, minden érdeket magában foglaló függetlenség és szabadság szent neve. Az ügy közös, a mienk úgy, mint a tietek.
299. oldal - ... kormány részéről is, jogszerűség, igazság sa köztünki szövetség természete szerint nyíltan és minden kivétel és hátratartott gondolat nélkül elismerve; szóval hazánknak és királyunk koronájának materialis és...
10. oldal - A ministerek egyike folyvást ő felségének személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván, azokban az országot felelősség mellett képviseli.
314. oldal - ... mozgalmacskák is... Ezek együttvéve képezik azt, minélfogva mondanom kell, hogy a nemzet veszélyben van, vagyis inkább veszélyben lesz, ha a nemzet magát el nem határozta élni. E szerint, uraim! hol és kiben keresik az országnak biztositékát, külszövetségesekben talán?
566. oldal - ... kijelentett Jellasicsot, mielőtt fölötte törvényszék határozott volna, hivatalaiba visszatette, lépéseit helybenhagyta s pártütését folytatni ösztönözte. Mi tehát csak a haza védelméről gondoskodtunk akkor, midőn nem gondoskodott az, kinek hittel szentesített kötelessége volt gondoskodni. Ki meri azt mondani, hogy a képviselőház követett el törvénytelenséget, — azon képviselőház mely, nem akarom mondani, nagy óvatossággal, hanem azt mondom, nagylelkűségből...
299. oldal - ... hazánknak törvényes önállása és szabadsága minden tekintetben, a pénz- és hadügyek önálló, független és minden idegen avatkozástól ment kormányzatát is világosan odaértve, nyíltan elismerve és megóva legyen.
523. oldal - Ezen határozat a ministerelnök és a képviselőháznak honvédelmi bizottmánya által azonnal közhirré teendő a legsebesebb uton, minden hatóságoknak s különösen a pártütő és lázadó ellenség előtt álló vitéz hadseregnek és fegyveres csapatoknak megküldendő...
9. oldal - Nagyobb örömmel — válaszold tényleges valósággal az ország nevében a nádor, — nagyobb örömmel nem tölthette volna el Fölséged hív magyarjait, mint hogy ezen örökre emlékezetes országgyűlés berekesztésére körünkben személyesen megjelenni méltóztatott. Egy boldogított, háladatos nép környezi itt Fölséged királyi székét; sa nemzet szíve soha forróbb szeretettel, több hűséggel nem dobogott fejedelme iránt, mint dobog most Fölségedért, ki a jelen törvények...

Bibliográfiai információk