Striderna om östra Europa mellan Ryssland, Polen och Sverge från äldsta tider till våra dagar

Front Cover
C. & E. Gernandt, 1901 - Northern War, 1700-1721 - 527 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 432 - Vem täljde väl de striders tal, som detta folk bestod, då kriget röt från dal till dal, då frosten kom med hungerns kval, vem mätte allt dess spillda blod och allt dess tålamod? Och det var här det blodet flöt, ja här för oss det var, och det var här sin fröjd det njöt, och det var här sin suck det göt, det folk, som våra bördor bar långt före våra dar.
Page 391 - Skulle jag nöja mig med en sådan uppgörelse, vunne den dock icke bifall på annat håll. Faran kommer ej från min sida! Gud är mitt vittne, att jag icke eftersträfvar en enda by, det vill säga, icke af er. Där är mot faran från Norge och Skåne, som ni bör skydda er. Det är den verkliga faran för er.
Page 432 - Märklig är traktatens sjätte punkt, af innehåll, att, sedan kejsaren af Ryssland redan gifvit de ojäfaktigaste bevis af den rättvisa och mildhet, hvarmed...
Page 436 - Grundlagar, samt de Privilegier och rättigheter hvart och ett Stånd inom berörde Stor-Furstendöme i synnerhet och alla Dess inbyggare i gemen, så högre som lägre, hittills enligt Constitution åtnjutit: Lof vandes att bibehålla alla dessa förmåner och Författningar fasta och oförryckta i sin fulla kraft.
Page 437 - Eder politiska ställning viktigaste fördelar, om Edra lagars helgd, om personlig säkerhet och ostörd egendomsrätt. Detta ädla och redliga Folk skall då välsigna den Försyn, som stadgat sakernas närvarande ordning. Upphöjdt för framtiden ibland Nationernas antal, under sina Lagars skydd, skall det ihågkomma sin forna Styrelse, blott för att så mycket fastare underhålla de vänskapsförbindelser, som freden skall återföra. Och Jag, Jag skall hafva skördat den yppersta frukt af Mina...
Page 412 - Ty så länge ännu stridens utgång är oviss och till dess ett fördrag mellankommer, hvarigenom regenten sjelf afsäger sig sin rätt, beror det ej på undersåtens godtfinnande att afskudda sig sina pligter som sådan och lossa de band, som han delar med sitt fädernesland, om han ej vill befläcka sig med förräderiets ärelösa brott".
Page 186 - Vi qväfvas säkert under bördan, om vi icke finna utväg att få röra oss fritt och söka vår näring hos andra. Finanserna äro hardt nära att falla i fullkomlig ruin, såsom ett massivt torn, hvars stora tyngd nedtryckt grundvalarne. Detta kan icke gå längre än högst till detta års slut, och vi skola endast af denna orsak förfalla i den största förvirring som man någonsin sett i ett land, så vida vi ej under tiden finna utväg att blifva qvitt någon af våra fiender.
Page 310 - Harmens icke öfver dem", sade han, "utan, om I viljen harmas, så harmens öfver edra synder, som retat Gud så svårligen, att han tillåter ynglingar och dårar att föra oss i olycka — olycksfåglar, som med skryt och högmod skriat upp hela landet och skulle skrämma vilddjuren i skogen, men hafva sprungit som harar och varit glada att få beskydd hos sina fiender. Låtom oss göra så väl vi kunna mot dessa ryssar och bevisa, att här är mera mänsklighet och kristendom i våra fattiga...
Page 328 - Min resa har lyckats öfver min väntan, och jag upphemtar redan frukten deraf. Det gamla möss-partiet är krossadt, och med aristokraternas kabaler är det slut, sedan allt hopp är dem betaget att kunna oroa min regering genom upptändande af kejsarinnans hat. Vänskap har följt på fördomen, och herr von Simolin 3 har fått de mest positiva order att helt och hållet ändra sitt uppförande.
Page 393 - Bliven stilla, fridsamme och utan all fruktan vid edre hemvister, gode grannar och finske män! Vi komma ej till Eder som fiender men som vänner och skyddsherrar för att göra edert tillstånd lyckligare.

Bibliographic information