Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 3

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 264 - BOKELSZOON wierdt, nevens anderen, in fèptember van het jaar 1533, derwaarts gezonden. Welhaast kregen zij een talrijken aanhang, van lieden van allerlei (lag, meest uit de heffe des volks, die niets te verliezen hadden.
Page 51 - Zo gij in Engeland blijft, en zo er hoop is, dat gij in uwe handeling slagen zult, zal ik u een cijffer zenden.
Page 171 - ... dat zij tot betoon van haren verschuldigden eerbied en ontzag voor de wettige Overheden, voor de wereld plegtig betuigden: de drie stellingen in de Deductie vervangen, en hier boven opgenoemd, te verfoeijen, af te keuren en ten enemaal te verwerpen- en die zij bondig en onwedersprekelijk wederlegd oordeelden, in de Brieven van een Liefhebber der Waarheid, aan een zyner Vrienden.
Page 51 - ... t Vermoeden , uit deezen bedekten handel gereezen , dat 'er iet broeide , ten nadeele van het Huis van Oranje , deedt de vrienden van dit Huis de handen in een flaan , om de verheffing van den jongen Prinfe, die in 't voorleeden' jaar niet gelukt was , met meer ernft , te bevorderen.
Page 146 - Gemeenebest altoos langs die zelfde wegen, ed door die zelfde middelen bewaard en behouden, waar aan het zyn opkomst, zyn aanwas en zyn grootheid is verfchuldigd , en praalde aan 't hoofd met een onafgebroken reeks van Helden uit 't Hoogvorftelyk Huis, zal de roest der eeuwen Vcrduuren.
Page 160 - ... er aan waagden, zo als men zegt, de bout op de kop, en wanneer dan de zaak kwalijk was uitgevallen, lieten zij de goede Blom in de pekel zitten.
Page 360 - Holland onledig hieldt, en hy voor hare zekerheid beducht was, werdt zy derwaards tot hem ontbooden , zoo dat zy al vroeg midden in de grootheid van haren ftaat ook de wederwaardigheden dezes Levens is ontwaar geworden ; mogelyk was dit...
Page 237 - ... t gene hij vervolgens ondertekende; hoewel zijn naam bij de openlijke afkondiginge van 't verbond niet gemeld wordt. In 't jaar 1581, onderfchreef hij wegens de Ridderfchap van Holland, de opdragt der...
Page 362 - Walcheren" als my uit de minute dier Commisfie gebleken «s. Nog vindt men van dezen Heer Lodewyk •van Montfoort aangeteekend , dat hy zich zeer beyverde om Vere aan de waterzyde te fterken door het doen bouwen van eenen zwaren...
Page 309 - K menipenfchen , want hun ganfche voorraad beftond jn zeven of agt: ponden brpod; geen water dan 't geen uit den hemel regende, geen geweer , zeilen noch kompas , ja in een woord , zij bezaten niets, dan alleen de kunde van den Kapitein; doch deze was niet beftand om hunnen honger te verzadigen, welke Van dag tot dag toenam.

Bibliographic information