Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 5

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1787 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 4693 - Burgermagt en het Krygsvolk, welk men hadt, als mede de Franfche Legermagt, welke eerstdaags ftondt aan te rukken, den Pruisfifchen vyand wel ligt te keer zou kunnen gaan ; dat men verders, om de tegenparty in de Stad in toom te houden, eene Publicatie moest doen, om...
Page 4525 - Holland , zoodanige maatregelen gevolgd en doorgezet zyn, waardoor het geweld van eenige gewapende Ingezetenen zich hoe langer hoe meer boven het gezag der Wetten verheft met gelieele legerbenden van de eene Stad naar de andere tiekt , de Liegeeringen Daar eigen willekeur doet verzetten, en daar door...
Page 4846 - Hoorn refidčerende, gelast, zig van alle politiek gezag 'en beftier binnen deze Stad te HOORN, te onthouden, en het zelve geheel over te laaten aan de wettige Regeering enz. Ook is aan Heeren Gecommitteerde Raaden van wege de Staten aangefchreven en gelast „om „ zonder den minde uitftel den Kaptein „ Dekker en Lieutenant Fan Braam van al„ Ie procedures en vervolgingen te.
Page 4545 - De Gyzelaar , en eenige andere Afgevaardigden der Steden, die voor het verleggen der Vergaderinge naar Amfteldam geftemd hadden, hen vergezelden of volgden, om, ware het mogelyk, aldaar de Vergadering jder Staten van Holland ie houden : waar over wy het een en ander onder AMST^LbAM zullen melden.
Page 4722 - Gebeden, te onthouden van breedvoerige uitweidingen of aanfpraaken * betreffende dien toeftand , en al« leenlyk ten fterkften aan te dringen , dat een ieder hunner tochoorderen , gedachtig aan zynen EED en PLICHT, het zyne zal toebrengen tot bewaaring der Rust en goede orde , en tot uitvoering van die moedige en...
Page 4491 - tein-Generaal van de Unie. ,, Dat de Provincie van Zeeland mede geen ,, zwarigheid maakt , om de Schepen , Goederen ,, en Officieren , van de Admiraliteit in Zeeland , ,, te gebruiken...
Page 4586 - aan te kanten ; maar veel eer aan hun alle „ vriendlyke hulpe en byftand, die zy mo„ gen noodig hebben , te verleenen. „ Wat de Inwoonders van de Provincie „ van Holland en andere Provinciėn, die „ de Party van de zogenaamde Meerderheid „ der Staaten dier Provincie aanhangen , „ betreft dewyl men weet , dat het grootfle ,, en verftandigfte gedeelte van de Holland...
Page 4620 - Beminhaars van Zyne Doorlugtige Hoogheid en Hoogstdeszelfs Vorftelyk Huis , wanneer zy op eenigerhande wyze, al ware het zelfs door woorden of door jn derzelver aart en Natuur onverfchillige daa« den , blyken van hunne verknogtheid en aankleevinge aan Hoogstdeszelfs Perfoon of belangen ga.
Page 4515 - SH/tGK gelieve te begeeven , om met Haar , uit naam van den Prins Stadhouder , in ONDERHANDELING te treeden . ten einde door eene behoorlyke fchikking de VerfMllen uit den weg te ruimen , die titans on* gelukkig plaats hebben.
Page 4853 - Officier , die de Calange doen zal , een derde voor den Armen , en een derde voor den Aanbrenger, — dan dat nu voortaan en tot nader order alle de Schutters, in navolging en op den voet als in voorige Jaaren , viermaal ter Week...

Bibliographic information