Ellenör: politicai zsebkönyv, a' Pesti Ellenzéki Kör megbizásából

Első borító
József Bajza
sine typ., 1847 - 587 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

571. oldal - Adjuk meg e hazának azt A hervadatlan szép tavaszt. Mult és jövő Igy egybe nő. Mert még neked virulnod kell, o hon, Fölül időn és minden sorsokon. Vagy nincs erőnk? Az nem lehet: Ártunk egymásnak eleget. Lesz költő, szónok és vezér, És tudomány, mely eget ér ; De tisztelet A gúny helyett!
570. oldal - Kezdjünk egy ujabb életet. Legyen minden magyar utód Különb ember, mint apja volt. Ily áldozat Mindig szabad. Mert még neked virulnod kell, o hon, Vagy szégyen rögzik minden fiadon. Mi tilt jobbakká válnotok? Ha eddig pazaroltatok, S idő, ész, pénz elszóratott Megvenni a gyalázatot : Elég az ok Javulnotok.
582. oldal - Czéljaink elérésére az eszközöket a körülmények szerint megválasztani jövendőben is ily összejöveteleket tartandunk. De midőn ekkép irányunk szellemi egységére törekszünk, a törvényhatóságoknak önkörükben szabad mozgását s törvényes önállását féltékenyen őrizni szoros kötelességünknek ismerjük. Károsnak, sőt veszélyesnek tartjuk, ha a kormány, önmaga is párttá alakulva, hatalmának szellemi és anyagi erejét arra használja, hogy a...
581. oldal - Készek vagyunk mi az örökös tartományok érdekeivel netalán ellenkezésben álló magyar érdekeknek igazság és méltányosság alapján lehető kiegyenlitésére kezet nyujtani ; de abban soha meg nem egyezünk, hogy az összes kormányzási rendszer egységének, mit némelyek a monarchia egysége gyanánt szeretnek főelvül emlegetni, minden érdekeink, még alkotmányosságunk is, feláldoztassanak. Ezen kormányzási rendszer...
570. oldal - A verseny nyilt, a nemzet él, Ha egy jobb tagja sem henyél, Jut ember és kéz, munka, vér; Mi volna az, mit el nem ér? S legyen dicsőbb, Ki tettre főbb. Mert még neked virulnod kell, o hon, Ragyogva hírben büszkén, szabadon. Itt még e föld, mély sírjaiból Az elhunyt ősök lelke szól.
383. oldal - De szép szív ... a sötét szobákban Találni fényes szíveket. Szent a küszöb, melyen beléptem én, Oh szent a szalmakunyhók küszöbe, Mert itt születnek a nagyok, az ég A megváltókat ide küldi be.
579. oldal - Mihez képest határozottan kinyilatkoztatjuk, hogy azon téren továbbra is állhatatosan megmaradunk, melyen hazánkban a közelebb lefolyt évek története az ellenzék nevét a reformpárt nevével ugyanazonosította. Nem igényeljük mi az indítványozási jogot kizárólag az ellenzéknek; de azt sem tartjuk, hogy a haladás kérdéseit csak a kormány, vagy annak pártja indítványozhatja czélszerűen; hanem ezen irányban a kezdeményezést minden honpolgárok közös hivatásának ismerjük....
582. oldal - ... első és legszentebb kötelességünk; s meg vagyunk győződve, hogy ha az ausztriai örökös tartományok régi alkotmányos szabadsága még most is fennállana, vagy ha a kor és igazság kivánata szerint ők is az alkotmányos nemzetek...
582. oldal - ... keresztül : érdekeink s az ő érdekeik, melyek most néha különváltak, néha talán egymással ellenkezők, könnyebben kiegyenlíthetők lennének, az összes birodalom egyes részeit nagyobb érdekegység, több kölcsönös bizodalom kötné össze ; és ez által a monarchia szellemi és anyagi erejében gyarapulva, biztosabban daczolhatna az idő s ellenséges körülmények egykor bekövetkezhető viharaival.
579. oldal - A" közterhekbeni osztakozás. Mire nézve az eddig egyedül adózott nép' terheinek megkönnyítését főbb kötelességünknek ismerjük; az alkotmányos biztosítékokat ezekre nézve is, mindnyájunk...

Bibliográfiai információk