De notariŽle nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest belangrijke wetten, besluiten, regterlijke uitspraken, aankondigingen in de staats-courant, enz. benevens eene rubriek voor mededeelingen tusschen de notarissen onderling, Volume 7

Front Cover
H. Nigjh, 1868
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 165 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Page 165 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art.
Page 242 - ... uitdrukkelijk worden opgegeven in de huwelijksche voorwaarden zelve, of wel in eene beschrijving, door den notaris en de partijen onderteekend, en vastgehecht aan de minuut van de huwelijksche voorwaarden, in welke daarvan melding moet zijn gemaakt...
Page 240 - ... privť-schuldeisers worden beperkt en de hoofdelijke aansprakelijkheid na ontbinding van de gemeenschap afgeschaft. Het moment van ontbinding van de gemeenschap in geval van echtscheiding wordt vervroegd tot het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. De thans bestaande regelingen voor de gemeenschap van winst en verlies en de gemeenschap van vruchten en inkomsten verdwijnen uit de wet.
Page 165 - Al wat een in gemeenschap gehuwd man, tengevolge van den door de erfgenamen zijner vrouw gedanen afstand der gemeenschap geniet, wordt hij, voor de toepassing dezer wet, geacht door het overlijden zijner vrouw uit haren boedel te erven. „De langstlevende echtgenoot, aan wien , uit kracht van een bij...
Page 57 - Het vermogen om het verkochte weder in te koopen spruit voort uit een beding , waarbij de verkooper zich het regt voorbehoudt om het verkochte terug te nemen , tegen teruggave van den oorspronkelijken koopprijs, en de vergoeding waarvan in artikel 1568 gesproken wordt.
Page 123 - O. , dat hiertegen als ťťnig middel van cassatie is aangevoerd : schending en verkeerde toepassing van de artt.
Page 170 - ... b. indien het door physieke personen, voor bepaalden tijd of door zedelijke ligchamen of instellingen van de doode hand voor bepaalden tijd van minder dan vijf en twintig jaren wordt verkregen, op de wijze bij art. 23, nį. 2, eerste lid, aangeduid.
Page 117 - Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld : Schending en verkeerde toepassing van de artt.
Page 383 - De regten van echtelieden, vůůr de invoering van het Burgerlijk Wetboek getrouwd, worden, ten opzigte van hunne goederen, geregeld volgens de wetten, welke op het oogenblik van het huwelijk in werking waren, of volgens hunne niet bij die wetten verboden huwelijksche voorwaarden, om het even, op welk tijdstip het huwelijk is ontbonden.

Bibliographic information