Werkstaking van gemeenteraden

Front Cover
P. Somerwil, 1887 - Strikes and lockouts - 104 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 91 - Aan den raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten.
Page 29 - Wanneer ter uitvoering van wetten van algemeene maatregelen van inwendig bestuur, van onze daartoe betrekkelijke bevelen, en van provinciale reglementen en verordeningen door het gemeentebestuur moet worden medegewerkt, geschiedt dit door burgemeester en wethouders.
Page 92 - Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad grovelijk worden verwaarloosd, kan eene wet de wijze bepalen, waarop in het bestuur dier gemeente, met afwijking van de beide eerste zinsneden van dit artikel, wordt voorzien. De wet bepaalt welk gezag het gemeentebestuur vervangt...
Page 12 - Evenwel behoeven er slechts vier en twintig uren tusschen de rondzending der oproepingsbriefjes en het uur der vergadering te verloopen. Wanneer ook dan het vereischte getal niet is opgekomen, geschiedt het beleggen der vergadering andermaal op dezelfde wijze, met aanhaling in de oproepingsbriefjes der bepalingen van dit artikel. In deze laatste vergadering beraadslagen en besluiten de tegen woordige leden over de in de oproepingsbriefjes vermelde onderwerpen.
Page 91 - Hij maakt de verordeningen, die hij in het belang der gemeente noodig oordeelt. Wanneer de wetten, algemeene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen het vorderen, verleenen de gemeentebesturen hunne medewerking tot uitvoering daarvan.
Page 11 - Wanneer het in het vorig art. vereischte getal leden niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd, op de in art. 42 voorgeschreven wijze. Evenwel behoeven er slechts vier en twintig uren tnsschen de rondzending der oproepingsbriefjes en het uur der vergadering te verloopen.
Page 76 - De burgemeester is voorzitter van den raad, en heeft daarin, zoo hij geen lid is eene raadgevende stem, behoudens het geval voorzien bij het laatste lid van art. 49. Hij neemt bij het uitbrengen van zijne raadgevende stem de bepalingen van art. 46 in acht.
Page 29 - Vorderen de wetten, maatregelen, reglementen of verorderingen, eene bepaalde medewerking van den Raad en wordt die door dezen geweigerd, dan voorzien burgemeester en wethouders daarin. Art. 127. Wanneer burgemeester en wethouders niet of niet behoorlijk voor de hun bij het vorig artikel opgedragen uitvoering zorgen...
Page 71 - Wanneer de Staten niet, of niet behoorlijk, voor de uitvoering der in artt. 127 en 128 bedoelde wetten, maatregelen en .bevelen zorgen , kan Onze commissaris door Ons , bij een in het Staatsblad te plaatsen , met redenen omkleed besluit , worden gemachtigd , om in de uitvoering te voorzien.
Page 77 - In deze vergadering wordt over de in de oproepingsbriefjes vermelde onderwerpen een besluit genomen door de tegenwoordige leden of het tegenwoordig lid. Bij geheele ontstentenis van Wethouders en plaatsvervangers naar luid van art. 90, vervult de burgemeester de werkzaamheden, aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen.

Bibliographic information