Nieuwe jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, Volume 6

Front Cover
Kemink en Zoon, 1863 - Theology
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 366 - Engelsch of Hoogduitsch , met een Nederduitsche letter, vooral goed en leesbaar geschreven zijn, door een andere hand, 'dan die van den opsteller. Ook moeten zij vóór den bepaalden tijd in haar geheel worden ingezonden, en geene antwoorden , waaraan eenig gedeelte bij de inlevering ontbreekt, zullen tot het dingen naar den gemelden eereprijs worden toegelaten. De tijd der inzending van de antwoorden...
Page 183 - Ouvrage couronné par la Société de La Haye pour la défense de la religion chrétienne.
Page 366 - De in te zenden antwoorden moeten, zonder naam en alleen met eene spreuk onderteekend, vergezeld van een verzegeld briefje, dezelfde spreuk ten opschrift voerende en van binnen des schrijvers naam en woonplaats behelzende, gezonden worden aan het Fundatiehuis van wijlen den Heer P. TEYLER VAN DER HULST te Haarlem.
Page 252 - Volk Israel unter der Herrschaft der Könige. Ein Beitrag zur Einführung in die neueren Versuche einer organischen Auffassung der israelitischen Geschichte.
Page 60 - De godsdienst, verzckert hij, is dualisme: God en de wereld. De vrome en wetenschappelijke man vereenigt beiden. Hij is monistisch, waar zijn verstand de wetten der wereld navorscht ; waar de behoeften van zijn hart spreken, is hij dualistisch. De God dien alleen onze verbeelding heeft gewrocht, nioct, volgens hem, plaats niaken voor den waarachtig bestaande.
Page 224 - Zij bevat de voorstanders der supranaturalistische zienswijze , welke Jezus zondeloosheid alleen in den vorm van volstrekte volmaaktheid en en deze uitsluitend door mechanische factoren geworden kent." Eindelijk „verheft zich in de vierde plaats het gevoelen , dat het supremaat op godsdienstig-zedelijk gebied den Heer toekomt op grond zijner eenheid met God , als gevolg der ongestoorde gemeenschap met zijnen Vader. Uit het wezen zijner menschelijke natuur, niet van elders, moet, volgens de verdedigers*...
Page 1 - De moderne theologie beoordeeld uit het standpunt der moderne natuur- en wereldbeschouwing.
Page 256 - Strijd en Overwinning. Tafereelen uit de Geschiedenis der Christelijke Kerk in de Eerste Eeuwen van haar bestaan. Naar het Hoogduitsch van...
Page 451 - Blijkbaar heeft hij wel wat al te veel gebruik gemaakt van de vrijheid, die hij in zijne inleiding vraagt, om //une part de divination et de conjecture" te laten gelden, waar hij beproefde het voorleden op dit gebied weder in het leven terug te roepen.
Page 428 - ... theologis caute vitando etc. Roterod. , 1863. F. oct. 951 Oosterzee, JJ van. Het scepticisme, door den godgeleerde onzer dagen zorgvuldig te vermijden. Inwijdingsrede etc. Uit het latijn vert. Rott., 1863. — Item. Nieuwe, met eene voorrede verm. uitgave. Ib., 1863. F. oct. 1087 Oosterzee, JJ van. Historie of roman? Het leven van Jezus door E. Renan, voorloopig toegelicht. Utr., 1863. E. oct. 1224 Oosterzee, JJ van. Hoe moet het modern Naturalisme bestreden worden? Toespraak etc. Voorafgegaan...

Bibliographic information