Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1794 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1161 - Wy , dat deze alomme zal worden gepubliceert en geaffigeert, ter plaatfen daar men gewoon is Publicatie en affixie te doen. • • ' Gedaan in den Hage,. onder het klein Zegel van gen Lande j den 24 September 1794» 'w (Onder ftond^ Ter Ordonnantie van de Staatcn, » • • * (JFas gcteekend,) AJ RO YE R.
Page 1220 - In geval van kwetfuur of ziekte, zal hy in de bospitaalen of anderszins, even als de Militairen behandeld en opgepast worden , ten kosten van den Lande. i 5. Do weezen en weduwen der gsfneuvelden of overledenen zullen, met alle andere weduwen en weezen van gefneuvelde Militairen in 's Lands dienst, go-' lyke aanfpraak hebben op het Fonds voor dezelvcn opge/igt in 'r Hage.
Page 971 - ... er zich onder die uitvaagfeis zulke groote fcbelmen en zoodanige muitzuchtige oproerftookers en pesten van de famenleeving bevinden, welken zich niet ontzien, en onlangs niet ontzien bebben, van tegen hun beter weeten aan, by een alom verfpreid, en met post? brieven rondgezonden , fameus eerloos libel, te tragteti den eenvouwigen Landman wys te maaken, dat" zy Landlieden en Beertjes, als deze binnenlandfcbe vyan.
Page 1092 - Zouc , na dat een gewoon Inventaris van dezelve zal zyn gemaakt, ten fpoedigften by de Gerechten publiek zullen worden verkogt voor gereed geld.
Page 981 - Provintien niet genoeg aanpryzen, om doch alle mooglyke ihiddelen in het werk te ftéllen , ren einde de Finan.tien bekwaam gemaakt mogen. worden, om de kosten , die de befcherming van den Staat. noodzaakjyk vorderen,' met promptitude, op te brengen.
Page 975 - Dan , aangezien de nood van het Vaderland wederom zeer dringend is geworden , en de...
Page 1003 - Aan elk Man zal voor Handgeld toegelegd worden twintig Guldens, en voor gagie drie Guldens tien duivers 's weeks , in te gaan als hy gekleed is.
Page 1093 - Coroptoir van Negotie te Rotterdam geweest zynde, en welke gemelde Staaten van Holland...
Page 863 - Staat; maar integendeel zich durven vleijen, dat de aangewende middelen van verdeediging en om den vyand verder te keer te gaan, onder den Godlyken zegen, met een...
Page 1002 - Gedeputeerden tot de Militaire zaaken , om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den...

Bibliographic information