Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen: die voorgevallen zyn in de Vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de volkplantingen van den staet. 1.-33. deel, 1766-98, Volume 2

Front Cover
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1028 - Prijs behaald hebben, niet mogen laten drukken, dan met goedvinden van het Genootfchap, en er geen openbaar gebruik van...
Page 999 - Wy, dat deze alomme zal worden gepubliceert en geaffigeert ter plaatzen , daar het behoort en te gefchieden gebruikelyk is. Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande, den 18 Augustus 1789. (Onder floret) Ter Ordonnantie van de Gecommit
Page 952 - ... hun te willen deelen, Met belofte en aanneeminge , om niet te zullen rusten voor dat alles vier dubbeld op de bewerkers van het kwaad zal zyn verhaald en gewroken. Dat op den...
Page 1415 - Er zyn geen andere oproerkraayers , als dezulken , die geen vertrouwen in de tegenwoordige Regeeringsforrn hebbende, de Wetten , de Juflitie, en de geenen, die dezelve moeten uitvoeren , in verdenking zoeken te brengen , als of zy hunne plicht vergeten , en dus als onwaardige Regenten te doen voorkomen. Zulke oproerkraaiers zyn te zoeken onder die geenen, die gefluit in hun boos voorncemen, het herftel der wettige Regeering benyden,' en hunne wraak oeffenen door dezelve gehaat of haatelyk te maaken.
Page 1396 - Zeeland , allen den geenen die dezen zullen zien of hooren lezen, falut: doen te weten: dat Wy, niets meerder tor harte nee- Mmmende, dan het waare belang van Onze Ingezeece- DEL.
Page 2069 - het bevorderen van onze zaak overko„ men, en al het ongemak, hun door x^,, mende, met hun te zullen deelen, met „ beloften en aanneeminge om niet te zul...
Page 2068 - ... delievende Natie by de billyke en be„ zwoorene Wetten des Lands te bewaa„ ren. En alhoewel de allerloflykfte poo„ gingen van U Ed. Mog. ten dien einde „ op de trotsheid dier Ontaarten niet van „ dien gelukkigen uitflag geweest zyn, „ mogen wy ons egter met U Ed. Mog. „ verheugen en met blydfchap erkennen, „ in de denkbeelden, welke wy van U „ Ed. Mog. waare Vaderlandsliefde hebben „ opgevat, niet bedroogen te zyn. ,, Wy zien de bereidvaardigheid van U „ Ed. Mog., om, ondanks...
Page 1018 - s Lands Ingezetenen ; — ,, daar men reden heeft om te wanhoopen, dat 'er immer ,, een vermogend tegengift tegen de fmetltoffe van die Vee...
Page 2021 - Provincie geweest zynde, al eenige jaaren vermist zyn geweest, fchoon men niet weet wie tot dezelve, indien de Eigenaars niet opdagen, geregtigd zullen zyn.
Page 1059 - Huizen van Europa, begaafd met de uitmuntendfte hoedanigheden , en met Hem een en den zelfden Godsdienst belydende, levert Ons gegronde redenen op om te vertrouwen, dat Uw Hoog Mogende dezelve mede zullen aanzien als voordeelig voor Onzen Zoon en Huis, 'en te gelyk overeenkomstig met de belangcns van

Bibliographic information