Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 31

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1850 - Indonesia
1 Review
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

halaman 262 tentang district manado

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 246 - De residenten zullen toezien, dat bij deze verdeeling de wettige bezitters der velden, zoo als daar zijn de eerste ontginners der gronden of der zelver erfgenamen, en anderen, die volgens de herkomsten der Inlandsche bevolking uit eenigen anderen hoofde, als wettige bezitters beschouwd moeten worden, in hunne regten niet worden verkort.
Page 309 - ... een stelsel van belasting". Onder het eerste verstond hij „ een stelsel, waaronder de vorst tevens koopman is, waaronder de geest van den koopman ook is de geest van de regering, en waarvan het onderscheidend kenmerk is, dat het de gansche massa der Indische bevolking, zůůdanig dienstbaar en ondergeschikt maakt aan de belangen van den handel, dat zij onbekwaam wordt, tot het dragen van eenige regelmatige belasting, en onvatbaar voor de vormen van een geregeld bestuur".
Page 310 - Onder een stelsel van belasting daarentegen verstond hij „zoodanig eene inrigting, waaronder de gansche massa van de Inlandsche bevolking, wordt aangemerkt als de eerste grondslag van het bestaan der regering, en de belastingen, van welken aard ook, die naar redelijkheid en billijkheid over die bevolking kunnen worden geheven, als de voorname en rijke bron van hare inkomsten en...
Page 52 - Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen staat onzer Oost-Indische bezittingen , Amsterdam p.
Page 348 - Bijdrage tot de kennis van de statistiek der bevolking van de eilanden Banka en Billiton; door P.
Page 55 - Nademaal eene ondervinding van meer dan 34 jaren een ondubbelzinnig bewijs heeft geleverd, dat de uitoefening van justitie en politie in het rijk van Soerakarta...
Page 313 - Europesche mai'kt kunnen ingesleid worden , die met hare ondergeschikle ambtenaren den inlander de wijze aanwees, waarop elk van die artikelen moet worden geplant, bewerkt en gekonserveerd , en hem tevens bekend maakte met de ware prijzen , welke daarvoor in den handel worden besteed?
Page 109 - Hetgeen thans voornamelijk ontbreekt, ęzijn geschikte ondernemers, die, bij de vereischte Ľ kundigheden, het karakter bezitten, om den JaĽvaan, voor zoo ver zij daarmede in aanraking koĽmen, op eene menschlievende , zelfs voorkomende Ľ wijze, te behandelen. Geene andere moeten worden ngeduld.
Page 184 - Deze inlandsche vorsten kennen geene dankbaarheid ; zij kennen geen pligt , noch wedervergelding ten goede , ten aanzien van ongeloovigen. Zij zien onze meerderheid in kennis , in den wapenhandel , in de kunst van den oorlog.

Bibliographic information