Anteckningar om Nya Trollhätte kanalbolag åren 1838-84

Front Cover
Kongl.boktr., P.A. Norstedt, 1884 - Nya Trollhätte kanalbolag - 332 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Popular passages

Page 8 - Föremålet fördagens sammankomst är vunnit, — beslut ytterliggare fattadt om de vilkor, hvilka vårdandet af egen och andras rätt föreskrifvit vid öfverlätelsen af Trollhätte canal- och slussverk och bolaget har, vid denna öfverlåtelse, mindre afsett egen fördel än grundens läggande till ett företag af allmän nytta. — Måtte framtiden realisera de förhoppningar, som fästas vid den nya canalanläggningen!
Page 71 - ... ditintills, att ett sådant arbete som Trollhätte kanals ombyggnad kunde utföras inom den beräknade tiden och för den uppgjorda kostnaden. I de mest erkännsamma ordalag yttra sig de besiktningsmän,4 som på hösten 1844 afsynade arbetet, om detta och dess ledare. Allt var utfördt, heter det, »med den yttersta omsorg och noggrannhet efter de bästa kända metoder med de förbättringar i detaljerna som erfarenheten påkallat, så att det hela uppnått en fulländning, hvilken motsvarar...
Page 38 - ... Utskottet anmärkte äfven på de redan omtalade frågorna om slussarnas stängning under arbetstiden och deras bibehållande för framtiden. »Dessa anmärkningar torde», afslöt utskottet sin anmälan i denna punkt,» äfven utan tillägg af sådane, som utskottet ansett sig böra till riks-rättens pröfning öfverlemna, tillräckligt rättfärdiga det omdöme, att konungens rådgifvare, vid detta nationalföretags behandling, icke iakttagit den omhugsan, som dess vigt förtjenat.»1 När...
Page 160 - ... samtliga dessa arbeten blefve på en gång tillgängliga, eller om af annan orsak deras utförande komme att fördröjas, de borde verkställas först vid Brinkebergs kulle, derefter vid Ström, och sist vid Trollhättan.
Page 8 - Därpå bragte han direktörerna aktieägarnas tacksägelse »för deras nitiska förvaltning; därvid jag för att ådagalägga min upprigtiga välvilja för det nya bolaget önskar dess ledning af män, med den erfarenhet, skicklighet och omtanka, som utmärkt gamla bolagets...
Page 161 - Trollhätte kanal egt rum, det likväl kunde ifrågasättas, om icke rörelsen å denna kanal minskats, enär antalet densamma trafikerande ångfartyg nedgått och klagan försports öfver saknad...
Page 259 - Maj:t efter vederbörande myndigheters hörande och »efter verkställd pröfning och godkännande af plan och kostnadsförslag för arbetets utförande, finner ett sådant bidrag från statens sida erforderligt» och kunna lämnas utan att göra intrång på andra för handeln och sjöfarten nödvändiga åtgärder.3 Alla fyra stånden instämde i denna hemställan. Det var endast i borgarståndet, som frågan behöfde gå till votering. Man opponerade...
Page 107 - Venersborg lossa bjelkar, spiror och sågblockar ämnade att vidare flottas nedåt segelleden, utan äfven den för dessa varor stadgade afgift, hvilken i den för kanalbolaget i nåd. utfärdade taxa upptages under benämning »Afgift för passerande af Venersborgs hamn och bro...
Page 302 - JOHAN JACOB UDDMAN 1838 — 1855. CARL AXEL LINDGREN 1855 — 1878. OLOF FREDRIK EDSTRÖM.... 1879—1883. EMIL NIKOLAUS LUNDMARKER 1884 — — i Venersborg: ERIC ERICSSON, kapten 1838 — 1864.
Page 183 - ... skulle vara gifven på högst 2,000 fots afstånd från sluss eller bro för att berättiga till förtur derigenom, hvilken dock skulle tillgodokomma alla med ångkraft framdrifna fartyg.

Bibliographic information