วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

Front Cover
Khrōngkān Tamrā, Khana ʻAks̨ōnrasāt, Čhulālongk̨ōnmahāwitthayālai, 1992 - Authors, Thai - 121 pages
History and development of Thai literature.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

บทนํา
1
การจําแนกวรรฌคสิดามวฒนาการดํำนวัตฤประสงค์
97
ใวัฒนาการสัานทมาฃองทรอง 113
113

1 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯฉฯ ๆ 8ก ๆ เช่น กฉอน กฉอนเพฉงยาว กรมพระปรมานชคชโนรฉฯ คําประฟันธํ กรมพระยาเคชาคํศรฯ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กํน กาพยํ กาพยํฤรางคนางคํ คณะอักษรศาสตร์ คน คร คอ คอน คํงคํำอย่าง คํองอ่านว่า ค่าง ๆ คำ คํา รวมเป็น คําประฟัน คําประฟันธํ ร่อยกรอง คําประฟันธํ รอยกรองประเภทกฉอนบทฉะคร วํคฤประฉงคํ คําประฟันธํ รอยกรองประเภทกฉอนเพฉงยาว วํคฤประฉงคํ คําประฟันธํ รอยกรองประเภทคําฉนทํ วํคฤประฉงคํ คําประฟันธํ ร่อยแกำ คีอ เคํอน แค่ แค่ง โคฉง โคฉงฉาว ไคํแก่ งเ1ยกว่า จากนํทานในป็ญญาฉชาคก จากป็ญญาฉชาคก ฉนทํ ฉปับ ฉมเคํจพระมหาฉมณเ^า ฉ่วน ฉห ฉันท์ แฉะ แฉะเฉภา ชนํค คํอ ชวา ชอง เช่~น เชน ญํแค่ง ญํแค่ง พระบาทฉมเคำพระมงฤฎเกฉ่าเ^าอญ่ฟัว คําประฟันธํ ญํแฅ่ง คําประฟันธํ ถ็๊ง ทมาชองเนึ๋อเรอง ทอง ทึ่ ทึ่มาชองเนึ๋อเรึ๋อง เท่านั่น นคาม นํทานเวคาฉ นํอย นางนพมาศ นึ้น ใน บท บทหนึ้งมี 4 วรรค บาท บาทโท แบบ ประเภทคํอ ประมาณปี พ-ศ ปาง ปี เป็นคํน เป็นศ่น แปฉว่า ไป ผุ่แค่ง ผฺแค่ง คําประฟันธํ วํคฤประฉงคํ ผฺไเค่ง พระ พระนคร ะ พระนคว พระฤนทรโวหาร เพราะ เพราะฉะนึ้น เพอ&งฉอน เพึ๋อเฉ่านํทาน ภาษาไทย มหาราช มี รองศาสตราจารย์ ร่อยกรองประเภทกฉอนแปค รอยกรองประเภทโคฉง^ภาพ ร่อยแกว ร่อยแกว วํคฤประฉงคํ รอยแกํว ร่าย เรอง เรํอง วรรค วรรค ๆ วรรคฉะ วรรคหน่า วรรณคดีไทย ว็วัฒนาการวรรณคดีไทย ว่า ใวัฒนาการ หฉวงธรรมาภมณทํ หน่า หฝ คําประฟันธํ หมนพรหมฉมฟัฉคร แห่ง อง เ^แค่ง

Bibliographic information