Joel Whitburn Presents the Billboard Hot 100 Charts: The nineties

B́a trước
Record Research, 2000 - 598 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This deluxe hardcover book includes the best '90s chart data, straight from the source! Here, in one volume, is every weekly "Hot 100" chart to appear in Billboard in the 1990s - a wealth of intriguing insight into how the decade played out on America's most popular music chart. Features black and white reproductions of each chart at 70% of original size. 9-1/8 inch. x 12-1/4 inch..

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục