Napló, Volume 13

Front Cover
1898 - Hungary
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 277 - Sajtó utoni közlés alatt értetik: minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban, nyomda, kőnyomda s metszés által eszközöltetik, és a melynek közzététele, a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával, már megkezdődött.
Page 252 - Mely időpontban a lap vagy füzet szétküldöztetik, annak egy példánya, a bejegyzett felelős személy aláírásával, a helybeli hatóság elnökénél tétetik le. Csupán ennek nem teljesítése miatt a lapok szétküldözését megtiltani nem szabad, hanem ki e szabály ellen vét, 200 forintig terjedhető pénzbüntetéssel fog megbiintettetni.
Page 296 - Nyugdíjak: a közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő térítmények 102.800 forint.
Page 51 - Hogy a ministerek feleletre vonhatók: a) minden oly tettért vagy rendeletért, mely az ország függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fennálló törvények...
Page 197 - ... köteles-példányát szükség esetén rögtön nézzék át, és ha abban valamely bűncselekmény jelenségeit ismernék fel: a bűnvádi feljelentést, tekintettel a vizsgálóbirói működés folytonosságára, azonnal tegyék meg, és annak elintézését, különösen a bűnjelek lefoglalását...
Page 197 - A bűnvizsgáló bíró a vád feladása után a nyomtatványokat vagy metszvényeket, ha szükségesnek ítéli, tüstént zár alá veheti, mely eljárásáról rendes jegyzőkönyvet készít. Ha a vád alól a bepanaszlott feloldoztatik, a lezároltakat a vizsgálóbíró köteles, 200 forint büntetés terhe alatt, azonnal kiadni.
Page 195 - Egyebekben a jelen törvény- nem érinti a fennálló törvények és más jogszabályok ama rendelkezéseit, melyek a nyomdatermékeknek sajtórendészeti czélokra szolgáló köteles példányaira és a nyomdatermékeknek sajtórendészeti szempontból szükséges nyilvántartásra vonatkoznak.* Azt a kérdést intézem a t.
Page 340 - XLTV. torvényczikkben a kozadókra megállapitott módon hajtandók be. 9. §. A Rába-szabályozó társulat érdekeltségére háramlandó teher nem lehet nagyobb, mint azon értékemelkedés, mely az egész szabályozás végrehajtása folytán éretett el. A társulati érdekeltség által viselhetö legnagyobb teher az 1884.
Page 125 - A vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló akár rom. kath., akár más jellegű, úgyszintén a jelenleg fennálló mindennemű középiskolák jogi természete és jellege ezen törvény által nem érintetnek. Hasonlókép érintetlenül maradnak azon középiskolákra nézve, melyek nem állnak a vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és közvetlen vezetése alatt, az eddigi törvények és gyakorlat, a mennyiben azokat a jelen...
Page 254 - Végül értesítem a czímet, hogy fentebbi rendelkezésemmel megegyezőleg a kereskedelemÜgyi miniszter úr 1898. évi február hó 4 én 6551. szám alatt kelt rendeletével utasította a postahivatalokat, miszerint az időszaki lapoknak náluk feladott, vagy hozzájuk érkezett...

Bibliographic information