Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Front Cover
Uitgeverij FED., 1851 - Law
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 212 - ... of hij de benoeming aanneemt. Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennisgeving voorbijgaan, geacht de benoeming niet aan te nemen. Art.
Page 232 - De plaatselijke verordeningen , waaronder alle voorschriften en beschikkingen van den Raad en van burgemeester en wethouders worden verstaan , treden niet in hetgeen van algemeen rijks- of provinciaal belang is.
Page 233 - Bij elke veroordeeling tot geldboete wordt tevens door den regter bepaald, dat, indien daaraan niet is voldaan binnen twee maanden nadat de veroordeelde tot betaling is aangemaand, de geldboete door gevangenisstraf van ten hoogste drie, en bij herhaling, volgens de bepaling van art 163, van ten hoogste zes dagen zal worden vervangen.
Page 230 - Aan hem behoort het maken van de verordeningen, die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid worden vereischt en van andere, betreffende de huishouding der gemeente'.
Page 238 - De politie over de schouwburgen , herbergen , tapperijen en alle voor het publiek openstaande gebouwen en zamenkomsten , openbare vermakelijkheden en openlijke huizen van ontucht, behoort aan den burgemeester. Hij waakt tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen.
Page 221 - Het besluit dat naar zijn oordeel , als strijdig met de wet of het algemeen belang , door Ons kan worden geschorst of vernietigd , brengt hij niet ten uitvoer.
Page 218 - Alle besluiten worden door volstrekte meerderheid der stemmende leden opgemaakt Bij staken van stemmen wordt het nemen van het besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.
Page 217 - De deuren worden gesloten , wanneer een titnde gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt. De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Over de punten in besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit worden genomen.
Page 232 - De bepalingen van plaatselijke verordeningen , in wier onderwerp door eene wet, een algemeenen maatregel van inwendig bestuur of eene provinciale verordening wordt voorzien , houden van regtswege op te gelden.
Page 220 - Art. 71. — 1. Hij is, in spoedeisende gevallen, bevoegd het gevorderd voorlopig onderzoek der stukken, alvorens ze ter tafel te brengen, te doen plaats hebben, en geeft daarvan in de eerstkomende vergadering kennis. — 2. Ten behoeve van dit onderzoek zijn alle ambtenaren van het eilandgebied verplicht hem de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Art.

Bibliographic information