Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1791 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1245 - Deze billykheid draalt te meer door, wanneer men nagaat, welk een importante opoffering de Ingezetenen dier twee ProvinciŽn van hunne Bezittingen hebben gedaan , voornaamelyk ook tot onderfchraging van de Maatfchappy, welke met regt zouden kunnen vraagen, of dan 's Compagnies eigen Dienaren minder dan zy in zulk een hoogen nood voor het behoud dec Maatfchappy veil hadHen'?
Page 1641 - Financie, om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, by haar E.
Page 1245 - CempĽ en Geld niet geheel ftilftaan. In deze byna hoopelooze toeftand vap zaaken zyn. wy verpligt , en UE. zullen daarvan met ons zyn geconvinceerd, om de alleruiterfte middelen en pogingen in 't werk te (lellen, ten...
Page 1634 - Militaire zaaken , om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den . Raad van Staate, by...
Page 1759 - Hoogstdeszelfs beveelen , ter kennis van Heeren Gecommitteerde Raaden, by abfentie van Hun Edele Mogenden brachten, met verzoek van recherche na de omftandigheden, en het ftraffen van die genen , die zich aan het evadeeren van voorfz. Gedetineerde hebben fchuldig gemaakt , alles tot maintien van Hun Edele Mogenden hooge beveelen , handhaving van de Juftitie , en befcherming der Burgers en Ingezetenen , tegen de verregaande moedwilligheden van Militaire Perfoonen.
Page 1166 - t welk weinige dagen te voren op de droogte , bekend onder den naam van de Elleboog, liggende binnen den hoek van...
Page 1811 - Commisfarisfen raaandelyks aan de dircdtie toezenden. 8. Doch indien het mogt komen te gebeuren, dat een of ander Schipper kwam te weigeren aan de in dit Reglement vermelde vorderingen te voldoen, zullen de Confuls en Commisfarisfen...
Page 1695 - Petitie te confenteeren , blyvende nogtbans uitgezonderd het middel van Militaire Executie en alle andere middelen van geweld; en dat in geval alleen vier ProvinciŽn ofgeconfenteerd hebben of ongereed gebleeven zyn,endns gehouden worden voor geconfenteert te hebben.
Page 1435 - Courant, en daar en boven drie maanden Gagie aan zyn Ed. hier te Lande vooruit worden verftrekt.
Page 1423 - ExtraQ uit het Register .der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der fůreenigde Nederlanden, waar by tfen ^gent SLICHEK, uit den ťťd en dienst van Haar Hoog Magenden "ivordt ontflagen.

Bibliographic information