Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 5

Front Cover
By P. Conradi, 1784 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 172 - Suzyinan gemaakt. Zy trouwen zo veele vrouwen als zy willen, of kunnen onderhouden. ,, Dewyl het Land zeer veel goud oplevert , vindt men 'er ook zeer veele ryke lieden; de Kooplieden voeren het na...
Page 171 - er zyn gewoon verblyf. Zomtyds vertoeft hy ook eenigen tyd te Limbaock, eene groote Stad, geheel van Afgodeiodienaars bewoond, vyftien dagreizen van Soffala (*) gelegen. Behalven de heerfchappy van het Eiland , heeft de Keizer nog andere landen , hem onderworpen ; hy voert het gebied tot aan de Kaap van Mofambique, en zelf tot aan die van de Goede Hoop; nog verfcheiden andere nabuurige Koningen zyn aan hem (chattingfchuldig.
Page 173 - Gelastigden in de fleden, of op andere plaatzen, gekomen zynde, doen al het vuur uitblusfchen , welk zy aldaar vinden. Vervolgens verfchynen alle de ingezetenen by hen, om van hun nieuw vuur te ontvangen. L)ie hieromtrent nalaatig blyven , worden voor muitelingen aangezien ; de Koning zendt krygstroepen , om hen te verdelgen. De kosten der Gelastigden worden door de landzaaten gedraagen. Om verzekerd te zyn van de trouwe en onderdaanigheid der onderhoorige Vorften, houdt de Keizer dcrzelver vermoedelyke...
Page 174 - Portugeezeo tot zich genomen hebbende , wierpen zy zich neder aan 's Keizers voeten; zy vertoonden hem het bedrog, omtrent hem gepleegd; 't geen hem dermaate in arren moede deedt ontfteeken , dat hy, op Maanden voet, de Mahometaanen insgelyks deedt ombrengen.
Page 171 - De aanzienlykften draagen kostbaare vellen , daar men de ftaarten aan gelaaten heeft ; deeze laaten zy van agteren langs den grond fleepen ; 't welk eene houding van grootheid en agtbaarheid geeft. Zy draagen hunne...
Page 171 - Zy draagen hunne deegens in houten fcheden , met goud of andere metaalen verfierd; de Edelen onderfcheiden zich van de andere landzaaten , door de franjen of kwasten , welke aan hunne draagbanden hangen. In hunne handen draagen zy hunne Asfagaaien, of ook wel boogen, en pylen met lange yzers be. beflagen. Zy zyn krygszuchtig; eenige weinigen dryven koophandel. De jonge dochters loopen naakt , bedekkende alleen haare fchamelheid met een lap katoen ; getrouwd zynde, draagen zy klederen van laken.
Page 173 - Keizer zei ven doopte, nevens de Keizerin; by den doop ontvingen zy de naamen van Sebastiaan en Maria. Aan bykans driehondersd zyner Hovelingen wierdt dezelfde plegtigheid bediend. Doch, niet lang daarnaa, wierd den Keizer diets gemaakt, door dat Gonfabas een Tovenaar was , en niets anders zogt dan den ondergang van zyn Keizerryk.
Page 172 - Zeer handig weeten 7y met den boog om te gaan. Haare zoonen laaten zy by derzelver Vaders blyven , en houden de dochters by zich. Het land . welk...
Page 174 - Barret , die vat* een aanzienlyk getal Edellieden wierdt verzeld. De Keizer , wien hier" door geen kleine vreeze wierdt aangejaagd , zogt den vrede te maaken; doch de Barret , die reeds in zyne begeerten van alle de fchatten des Lnnds meester was, wilde naar geene voorOagen hooren.
Page 173 - Het overfpel , de waarzeggery en het fteelen worden zeer fireng geftraft. Hoewel de mannen verfcheiden vrouwen trouwen , geniet , egter, de eerstgetrouwde verfcheiden voorregten boven de andere ; haare kinderen zyn de erfgenaamen van den man, en de andere zyn verpligt haar te dienen en te gehoorzaamen. „ De inwooners van Monomotapa gelooven in eenen God , Schepper .van hemel en aarde, .welken zy Mozimo noemen. Onder de regeering van Sebastiaan, Koning van Portugal, omhelsde Koning Inanior, een...

Bibliographic information