Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, Volume 1

Front Cover
I Commission i den Gyldendalske Boghandel, 1866 - Archaeology
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 111 - Old skrift -Selskab med detFormaal: »fornemmelig islandske Oldskrifters Udgivelse og Fortolkning, men ellers alt, hvad der kan tjene til at oplyse det gamle Nordens Historie, Sprog og Oldsager i Almindelighed, og derved til at vække og nære Kjærlighed til Fædre og Fædreland.
Page 243 - ... bedækket med Skyer af Blod og Guld; ogsaa andre Billeder svæve undertiden henover den. Nu og da frembryder desuden en velgjørende Straale af varm og reen Følelse: Skjaldens oprigtige Hengivenhed for sin Fyrste og for sin Ven; den Selvstændighedsfølelse, der ikke tillod ham at smigre for sin Herre ved at nedsætte hans Modstandere; høimodig Anerkjendelse af en Fjendes Dyder; for ikke at anføre flere Træk. Man tænke paa Hallfred i hans Forhold til Kong Olaf Tryggvesøn, — paa Sighvat...
Page 141 - Brandt læsebog s. 224,2?), men mange fra 16de, som dersom ieg vddriffuer Dieffle ved Guds finger, da kommer io Guds rige til eder bibel 1550, Lucas 11; See, det er io vel plantet Ezechiel 17.
Page 312 - Henseende til Flintmassen og Flintens naturlige Yderskorpe (af hvilken et Stykke er bevaret paa Skraberen) ligner Flintblokken saa paafaldende, at der ikke synes a,t kunne være nogen Tvivl om, at den fremsatte Formodning er rigtig. — Desuden fulgte hermed en Deel Gjenstande, der vare fundne i en lignende, med sort Jord fyldt Grube, som den der omtales i Slutningen af hans ovf. trykte Brev og i en Afstand af kun 6 Alen fra denne, nemlig: 4 Skrabere, en saakaldet Flintknude, en Mængde Flintfliser...
Page 366 - Som Følge af Oldsagernes og Gravenes aabenbare Forskjellighed tog jeg saaledes ikke i Betænkning at opstille en ny Inddeling af Jernalderen, en ældre (omtrent fra Christi Fødsel til Aar 50'0) og en yngre (omtrent fra 500 til Hedenskabets Slutning ved Aar 1000). Denne Inddeling gjennemførte jeg ikke alene ved de af mig (Aar 1854) udgivne Afbildninger fra det Kgl. Museum for nordiske Oldsager, men den blev ogsaa af Hr. Conferentsraad Thomsen lagt til Grund for den nye Ordning og Opstilling af...
Page 160 - Heidedrag, der tildels bestaae af sandede Jorder. Beliggenhed, umiddelbare Omgivelser og Karakter som Kjedelmose har det saaledes fælles med flere andre antikvariske Moser, med Vimose paa Fyen, Hedeliskær ved Aarhus og Thorsbjerg ved Sønder Brarup. Den lille Mose har engang været rig paa Oldsager; men den har i den Henseende en bedrøvelig Historie, en Historie, som med store Afbrydelser gaaer fra 1750 til vore Dage. Den ældste Efterretning...
Page 77 - ... uforstyrret kunnet hengive sig til sine Yndlings-Sysler: han havde faaet de to kjebenhavnske Frimurer-Loger forenede til een, han forelagde Oldskrift-Selskabet nogle Efterretninger om en Runesteen paa Jægerspriis, og han glædede sig over at see enkelte personlige Smaa-Ønsker opfyldte ved sit Hof. Det eneste, der gjorde noget Skaar i den Fred og Ro, som Kongen elskede, vare de uundgaaelige indre Tvistigheder i hans efter meget forskjellige Hensyn sammensatte Ministerium; men disse Tvistigheder...
Page 89 - Lauenborg, annullerede de sex første Artikler af den holstenske Forfatningslov , og indkaldte de holstenske Stænder til Forhandling om Forfatningsværkets Fuldendelse , saa erklærede Forbundet sig indtil videre tilfredsstillet, og — overlod nu Rollen til Holstenerne. Fra den Side var vistnok intet Godt at vente; men Kongen hengav sig gjerne til sit gode Lune, naar han kunde faae Fred dertil. Dette var kjendeligt, da han den eenogtyvende December stod Fadder til Prinds Valdemar, og da han strax...
Page 51 - Kronprindsen kunde nu ikke længere tage feil af sin Gemalindes Hensigter, og da han mod Slutningen af Januar 1846 kom til Kjøbenhavn, hvor han den syvende Februar stod Fadder til den unge Prinds, som han sytten Aar efter skulde give Hellenerne til Konge, tænkte han ikke mere paa at gjøre sine ydmygende Valfarter til Strelitz. Der maatte være en Grændse for alt; Æren selv syntes at fordre det. Han forblev Resten af Vinteren paa Christiansborg, hvor han indrettede sit Huus efter sin egen Villie,...
Page 101 - ... Alexandras Medgift. Det gjaldt om at staae fast. Kongen foregik med sit Exempel, efterat han endnu engang lykkelig havde overvundet en af disse ved Jagtpartier og antiquariske Udgravninger saa hyppigt paadragne Forkjølelser; og Regjeringen sluttede sig trofast til ham. Da nu ogsaa det lurende Preussen ved Striden med Kamrene, ved det østerrigske Delegeret-Project, ved Toldforenings-Sagen og ved den polske Opstand syntes noget neutraliseret, og da i England baade Regjering og Parlament misbilligede...

Bibliographic information