Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar

Front Cover
1817 - Science
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 44 - Hafs-sillen. Om Sillen söker uppgrundningar eller vidsträcktare stränder vid lektiden , så tyckes att den, i likhet med andra fiskslag, skulle dertill hafva en i det närmaste bestämd lika tid hvarje år. Att Sillen i början af fisket i...
Page 41 - Jern-exporten , som det var nåstan jemlikt, den måst riktande afsåttnings-vara på utrikes orter. Huru nödvändigt må icke då blifva, att uti detta intervall, som deruti befinnes, undersöka alla de orsakers och hinders verklighet som då påstodos vålla aftagandet eller dess totala upphörande. Trangrumsets obehindrade uttappning utur kettlarne i...
Page 39 - Vadlagen hörande båtarne, och sedan han till någon del pröfvat riktigheten af uppgifterne, förrättades Vadens kastning, som bestod uti dess mycket rediga utläggning, med den största tysthet som kunde iakttagas, ,på det att intet oljud eller buller måtte...
Page 46 - ... fisket^ i synnerhet då Sillen blifvit upptäckt uti hafsbandet. Då deremot vestliga och särdeles nordvestliga stormar, hvilka alltid gifva uppsjö, varit ihållande några dagar, och gjort *) Jfr Bohuslänsk Fiskeritidskrift, 1885, sid. 294, 295, 297—299. (J7tg. anm.) 316 lugnare vatten inomskärs, hafva de alltid befordrat Sillens instötande i fjordarne, när den hållit sig nära kusten.
Page 39 - Gåhlerskor ställt sig med knif i fast skaft uti handen, och en tom korg stående på hvardera sidan; de togo Sillen utur bingen med vänstra handen . öppnade strupen vid ganen och uttogo...
Page 39 - Gåhlkungen, en gosse om 12 — 15 är knappast medhann, att uti bingen framskaffa Sillen , att tömma korgen med Sillen uti det kar hvarest den blodsaltades, och råken uti en hög» eller i det dertill amnarJe karet, och att âterlemna de tomda korgarna.
Page 35 - Hvad sjelfva methoden af fisket eller jifkningssdttet angår, åfvensom den sårskildte skickligheten att på djupet upptäcka Sillens gång, kan det af följande, på de trovärdigaste berättelser fattade, uppgift inhämtas. • Ofvanföre anfördes, att Sillen upptäcktes...
Page 42 - Trän. kokningen , då den framdeles blefve måjelig , om trangrumsets oskuld derigenom styrkes, eller ännu vårre om ingen undersökning foretages, men de likafullt blifva förpliktade att anlägga och underhålla onödiga grumsdammar, enligt de nu gällande författningar , med flere tusende Riksdalers större kostnad...
Page 37 - ... då den fastnade vid något på botten ; men om det icke lyckades, måste den djupas eller dragas tillbaka , och då blef hela...
Page 37 - Vadens yttersta anda uppnått landningsstället; så började de stora båtarne att uppösa Sillen med stora håfvar eller kassar, som rymde en half tunna; desse voro...

Bibliographic information