The Gaelic songster: An t-˛ranaiche: no, Co-thional taghte do ˛rain ¨r agus shean, a' chuid mh˛r dhiubh nach robh riamh roimhe ann an cl˛

Front Cover
A. Sinclair, 1879 - Folk songs, Scottish Gaelic - 527 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 307 - Bhaird. Thoir am fios so thun a' Bhaird, Thoir am fios so thun a' Bhaird, Mar a fhuair 'sa chunnaic mise, Thoir am fios so thun a
Page 309 - ... cheann-ard ri tuinn a' chuain — A riombal geal seachd mile, Gainmhean siobt' o bheul an lain; Mar a fhuair 'sa chunnaic mise, Thoir am fios seo chun a
Page 310 - s na chunnaic mise, Biodh am fios so aig a' Bhard. Cha'n fhaigh an dÚirceach fasgadh, Na'm fear astair fois o sgios, No soisgeulach luchd-eisdeachd, Bhuadhaich eucoir, Goill, is eis, Tha 'n nathair bhreac 'na l¨ban Air na h-urlair far an d'fhÓs, Na fir mhor' a chunnaic mise, Thoir am fios so thun a
Page 308 - wail of a harassed and dejected people', but Livingston is strong and proud in sadness: Ged a roinneas gathan greine Tlus nan speur ri blaths nan Ion, 'S ged a chithear spreidh air airigh Is buailtean Ian de alach bho, Tha He an diugh gun daoine: Chuir a' chaora a bailtean fas; Mar a fhuair 'sa chunnaic mise, Thoir am fios so thun a
Page 57 - n uair a thig an Samhradh, Bheir mise sgriob do 'n ghleann ud, 'S gu 'n tog mi leam do 'n Ghalldachd, Gu h-annsail, am flur. Ho-ro, etc.
Page 224 - S a chaoidh cha chaochail an tlus tha 'm thaobhsa Do m' thlr 's do m' dhaoinibh a b' aobhach leam, 'S cha leig air dlchuimhn' gach comhairl' phrlseil, Thug teachdair dlleas na firinn dhuinn. A's ged a ruiginn-sa cul nan Innsean, 'S gach eilean rlomhach 's na tlrean thall : 'S ann ann a...
Page 71 - s boidheach gach doire anns a' choille 's a' bhr¨chd, Ged tha 'm barrach cho ¨rail cha d¨isg e mo shunnd. An so air faobhar a' mhullaich gur muladach mi — Ceann-aobhair mo thuiridh, leam gur duilich r' a inns' ; Nach dirich mi tuille ri munadh 's an tir — Nach dean mi c¨is-ghÓire 'n gleann Óillidh mo chridh'. Cha'n 'eil gleannan cho aoibheil ri fhaotainn mu'n cuairt, Le d...
Page 309 - S ged a chithear spreidh air airidh, Is buailtean Ian de dh'alach bho, Tha lle 'n diugh gun daoine. Chuir a' chaor' a bailtean fas; Mar a fhuair 'sa chunnaic mise, Thoir am fios seo chun a
Page 264 - Ged chinneadh ubhlan air bharr gach geig; Mo shoraidh slan leat ma rinn thu m' fhagail, Cha d' thainig traigh gun mhuir-lan 'na deigh.202 Note how carefully MacLean alters the wording while respecting metre and rhyme.
Page 431 - n sparradh chum an fhuathais 'S an long inu'u cuairt cha leig." " O, 'ainnir dhonn, na sil do dhebir, Mu bhrbn nach tig a chaoidh. Tha'n tl a

Bibliographic information