Vaderlandsche historie,: vervattende de geschiedenissen der vereenigde nederlanden, zints den aanveng der noord-americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Ten vervolge van Wagenaars Vanderlandsche historie, Volume 15

Front Cover
By Johannes Allart, 1795 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 290 - Verlof bekomen zouden mogen hebben, „ daar toe te houden , dat zy op 't zelve , „ alvoorens 'er van te mogen jouisfeeren, „ Attaché verzoeken van Heeren Gecom,, mitteerde Raaden, en het ter Financie „ doen registreeren : welke vraage van At...
Page 63 - Natie, waar van hec voornaamfte „ en aanzienlykile gedeelte , by het recla„ meeren zyner Vryheden, door de verre „ uitziende bedoelingen van den Heer Stad9, houder , ten hoogden tegen denzelven „ wordt vooringenomen ; terwyl een ander „ gedeelte een tegengefleld gevoelen om,, helst , en het misleid en onzinnig Gemeen „ onder hetzelve reeds hier en daar den „ Naam van Oranje , op de fchandelykfte „ wyze misbruikt , tot eene Leuze en Te„ ken, om daar onder de fchroomlykllc „ Tooneelen...
Page 67 - t „ welk, zo als men geïnformeerd is, in „ geene deele op eene Komst van haare „ Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de „ Prinfesfe van Oranje, gedagtwas, wel„ gemelde Prinfes daadlyk in haare Reize „ opgehouden is. Gelyk het ook even ,, weinig vreemd kan voorkomen, dat de „ gezegde Heeren Gecommitteerden , fpoe...
Page 303 - s Lands zou,* de mogen dienen, directelyk aan Ons ,9 zullen moeten kennis geeven. ART. XyiII. „ De Admiraal van Holland ^, en Wesifr'fesland zal niet vermogen te ,, trekken eenige Penfioenen , noch ook „ door eenigerhanden Dienst, het zy Mi...
Page 62 - Démarches , zigt„ baar ingerigt om deeze Province , de uit,, werkzelen .van dat Ongenoegen gevoelig „ te doen ondervinden , en daar toe zelfs al „de...
Page 288 - Militie, zonder onder-1 t, fcheid door vvien ze betaald worde, in „ meerder of minder getal, van de eene „ of andere plaats binnen deeze Provincie „ trekke, of daar in of uit marcheere, „ ten zy respectivelyk op een behoorelyk Patent of Attaché , verleend by hun Ed.
Page 279 - Lasten, ten einde overeenkomftig den rang, •waar in zy met betrekking tot dien post gefield waren, aan Hun een convenabeler onderhoud te verfchaffen, en daar door eenigzints te gemoet te komen aan den zwaaren last , waar mede zy in den beginne door menigvuldige uitgiften ten...
Page 300 - En wat aangaat de Capi„ teinen van Oorloge te Water, zal by vaca„ ture van eenigen derzelven , of wel in cas „ eenigen op nieuws zouden moeten worden „ aangefteld, door hetzelve Collegie eene „ Nominatie van twee Perfoonen voor ieder ,, worden geformeerd, en aan den Admi...
Page 304 - Tan de/e of gene orde , welke .door- den eenen •of anderen Koning ,. Prins of 'Staat op hem geconfereerd zoude mogen wezen ; noch ook de waardigheden van Stadhouder, Kapitein en Admiraal-Generaal, welken zoo door de Staaten van den voorfz.
Page 85 - En dan, als lieden van Eer, zorgende „ om op het bed van Eer te fneuvelen, „ zullen wy , by het uitzugten van den „ jongften fnik des leevens, geenzins de „ Wraak van een geducht Opperweezea „ inroepen; maar ons veel eer die aan„ doenlyke Bede toeëigenen Heere!

Bibliographic information