Page images
PDF

dinalilegato. , •• ibidem. Cardinali quádo caufa committitur,quare incómifsionenóapponitur illa claufula, videlicet,iuftitiamfaciat. 326 Cardinali quando cömittitur caufa,poteftfinefpeciali mandato Papx obferuationes terminorú auditorifuo conmittere,fecuseftau tem in alijspraelatis. 318 Cardinalifi caufa cómittatur, quæ priusfuerat cómiffâ alijauditóri, licet ille non inhibeatur, auditor non poteft amplius procedere in caufa. ibidem. Cardinalifemel caufacommiflà,licet illedefinateflè iudex, non tamenc6mittitur vlterius inferiori è Cardinale fine fpeciali mandato

Papae. ibidem. Cardinalis non inhibet alteri Cardinali. ibidem.

Cardinales, quòdà pluribus affocientur conueniens eft. 417 Cardinales fanorabilipriuilegiorü interpretationeiuuädifunt. 418 Cardihalespraefumuntur honeftos familiareshabere. 419 Cardinalis quando gratiâ pro alio procurauit,nóeft neceflària mentiofamiliaritatis ipfius Card. 43*. Cardinalis impetrans beneficiúfamiliaris alterius cardinalis, nunquidteneatur feruarecontenta in regula. 433 Cardinales fub cap.de multa præb. comprehenduntur. ibidem. Cardinalis patron* familiarismor tui, vel alius impetransnunquid

[ocr errors]

fenfum prxftarepofsit. 47 I Cardina

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »