Page images
PDF
[ocr errors]

poterit fe abfentare à beneficio, itavt priuationë nö incurrat. ibi. Caecus nonre&è ducet caecum. 257 Collationis verbú, lato (umpto vo cabulo,praefentationem comprehendit. 188 Collatio beneficij, ande no&e fieri pofsit. 228 Collatio debeneficijs vacátibus,licet ignoretur vacatio,valet. 392. Collatio quádo pertinet ad alium, quàm ad Papam ne inferatur præiudicium ftri&è interpretari debet regula deimpet-per obitú famil.Card. 469 Collatio fa&a debeneficijs iurifpa tronatus, quando dicitur fubrepti tia. $49 Collatio beneficijlitigiofi, licet nö {it colorata, quoad effe&um iuris communis,efttamé colorata, quo ad regulam triennalem, 799 Collatio in quo differatâ commen da. 96$ collitigantes adeffe&um regulae, qui dicantur. 379 còllitigás aduerfario tri&nali mor tuo póterit profequiius fuum , & fententiam obtinere. 385 Coloni expulfiofa&a propria authoritate,quando dominum Perdere facit ciuilem poflèfsioné.589 «Commendatarius quid fit. 989 Commendatarius téporalis non ha betius in re,nequeadrem,nifi fpo lietur. 89 «Commêda inducit quodammodo referuationem,velfalté afficit beneficium, 178

Commenda differt à titulo. ibid. Commenda non inducit incompatibilitatem,& quare. 179 Commendae noftri temporisexvfu patrisfamiliâs habentur hodie lo co tituli,& beneficiati de fru&ib. illarum difponunt. ibidem Cómendae,aut funt temporales,aut perpetuae,&interfe in quo differant. 18o Commendatarius poteft deferuire per fubftitutú oriundum ex loco, quod non eft in titulari. 2vo Commenda eft prouifio. ibidem Commendatarius contemporaneâ ztatem, & ordinem facerdotalem habere tenetur. 261 Commenda,& gratia expe&atiua cócefsio temporalis dicütur.ibid. Commendari quid fit. 2$2. Commendafubquibufcunq; regulisde prouifioneloquétibus cómprehendit. ibidem Commendanon dicitur vacare per obitum, fed ceflànte commenda, vacateo modo,quo prius. 4oi Comm&datario mortuo beneficiú in commendalargo modo vacare

dicitur. 416 Commendaquidfit. 543 Commendatarius procurator dicitur,& quare. ibidem.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

[ocr errors]

nent,quàm itis. ibidem Commifsiones iuftitiae, poftquam fnnt propoljtae per Referédarios, quomodo diftribuantur. 314 Commifsiones,quae fiunt cardinalibus non folét fignari,nifi per Pa panm. 327 Commißio non datur, quádo caufa cómittitur contra Titiú,& alios in citationis decreto nominâ dos cum claufula,etiam fi cardina lesfint,nifi nominentur. ibidem Commifsionis verba,ita vt fonant capi debent,& ab illis non eft rece dendum 333 Cömifsionis verba fimpliciter de obferuatione termini ad articulâ dum loquentis,deprimaobferuatione intelligi debent,fiue bona fiue mala. 335 «Cömifsio,literis non cöfe&is,non datur fuper duobus beneficijs,nifi contra vnum, & quidad hoc requiratur. 339 Commißio fuper duobus,velpluri busbeneficijsnonvnica fupplicatione impetratis contra diuerfos concedi non folet. ibidem Commifsio fuper validatione proceffùsquomodo dari foleat. 34o Comifsiones ex quo funtftri&iiuris in eis tantum comprehéditur, quantum exprimitur. 333 Commifsio,vel refcriptí per vnam partem impetratum efficitur com mune inter ipfos litigantes. $zz. C5mifsio impetrata nominemeo, n6poteft per me ratificari,ex quo adillam impetrandâ fpeciale man

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Conftitutioquidfit. 2I Conftitutiohabens decretum non requirit publiblicationem. - 28 Con{titutio continens odium irra tionale,non comprehédit Cardi nales. 4o Conftitutiones iuris cömunis ftatimfa&a publicatione ligát, Can cellariae verò non. 44. Conftitutio nouaficut non trahitur ad ius quæfitum de praeterito reipfa,ita non trabitur adius códitionale,quod dicitur,quaefitum fpe. 83 Cóftitutiogeneraliter loqués non comprehendit reges,nifi fpeciali

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic]
« PreviousContinue »