Deirdire: and, The Lay of the children of Uisne

Front Cover
Norman MacLeod, 1905 - Celts - 146 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 111 - Ys would make room for me." They did this. Then Deirdire leapt into the grave, and lying down close to Naoise, she was dead by his side. The wicked King ordered her body to be lifted out of the grave and to be buried on the other side of the loch. This was done as, the King commanded, and the grave was closed. Then a young pine grew from the grave of Deirdire ; and a young pine grew from the grave of Naoise, and the two young pines bent towards one another and twined together over the lake. The King...
Page 35 - I may do that, keep my mouth closed and my tongue silent, on coming home here, and receiving sup and shelter from thee, but, by thy father's hand, and thy grandfather's hand, and thine own two hands to free them, were some others of the world's people to see this blood-drop whom thou hast in hiding here, it is not long...
Page 39 - He sent a message in to the king that he would like to be talking to him were it his pleasure, The king answered the message, and came out to speak to the hunter. " What is the purport of thy message with me ?" said the king to the man. " My own business with you, king...
Page 111 - They did this. Then Deirdire leapt into the grave, and lying down close to Naoise, she was dead by his side. The wicked King ordered her body to be lifted out of the grave and to be buried on the other side of the loch. This was done as, the King commanded, and the grave was closed. Then a young pine grew from the grave of Deirdire ; and a young pine grew from the grave of Naoise, and the two young pines bent towards one another and twined together over the lake. The King commanded that the two young...
Page 73 - And Fearachar, the son of Ro, gave his vow and his word in the presence of his arms that any harm or maltreatment which should threaten the sons of Uisne he and his three sons would leave no head on living body in Eirin, despite sword and helmet, spear and shield, blade and shirt of mail at their best.
Page 10 - Bha an duine na dhuine coir agus cuid rahath de chuibhrionn an t-saoghail aige. Bha bean aige, ach cha robh duine teaghlaich orra. Rainig am fear agus a' bhean aois mhor, air alt agus nach robh duil aca ri duine sliochd gu brath. Gu de chuala Colum Cruitire ach gu'n robh fiosaiche air tighinn dachaidh dha 'n aite, agus bho 'na bha an duine na dhuine coir bha toil aige gu'n tigeadh am fiosaiche faisge daibh.
Page 59 - ... side of Lochnaois, and he made his home there. He could kill the salmon of the rapid stream out at the door, and the deer of the crested hill out at the window. Naoise and Deirdire, Aillean and Ardan were dwelling in the dun, and they were happy while dwelling there. Then came the end of the time when Deirdire was to marry Connachar, the King of Ulster. What is...
Page 116 - S gur ann leibh a chuirteadh an ruaig, Do lannan bagairt ur namhuid, Bhur 'n amhladh anus a chumasg. Ach chuireadh leibh 'ur long a mach A chaitheadh a chuain gu h-eolach, Bha Naos bu treasa 'ga seoladh, Agus Aille maise nan ogan. Bha Ardan bu deise 'ga stiuireadh, Eir freasdal dithist bhrathar iular, Tha ghaoth gun eismeil ri 'sgeiuih, A gleachd ri 'trillse grinue reidh. Cadal shul is beag a
Page 48 - ... Cha robh fios aice air deanadas mna no air gnathachadh maighdinn, agus nach do shuidh i riamh ann an cuideachd no an comhlan thuige so. Cha b' urra dhi urrad agus suidhe air seur (chair) le cion nach fac i daoine riamh thuige so. Leis mar bha Conachar a' sparadh posaidh air Deirdire thuirt i ris na'n leigeadh e leatha dail la agus bliadhna gum biodh i na chomain. Thuirt e rithe gun tugadh e sud di ge bu chruaidh e, na'n tugadh ise gealladh cinnteach dasan gum posadh ie air ceann na bliadhna....
Page 64 - ... ghrein a tha dol seachad siar nach biodh fois la no tamh oidhche aige mur tigeadh Clann Uisne, clann bhrathar-athar fhein air an ais do thir an dachaidh agus do thalamh am duchais, agus a dh-ionnsaidh na cuirme ; agus chuir e sinne air theachdaireachd d'ur n-iarraidh." "Theid sinn leat,

Bibliographic information