A magyar szent korona országainak allámszervezete és közigazgatása

Front Cover
Ráth M., 1869 - 136 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 51 - ... 0 felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi az egész hadseregnek és igy a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg kiegészitő részének, egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik, ö felsége által intézendőnek ismertetik el.
Page 79 - Ezelőtt Magyarországot illetőleg mindazokra nézve, mik az érintett viszonyokra vonatkoznak, a magyar országgyülés sa magyar király közegyetértéssel intézkedtek, és ez intézkedések megállapitásánál más ország befolyással nem birt, mert a magyar király, mint az uralkodása alatt álló többi országok absolut fejedelme, azon országoknak érdekeiről és teendőiről absolut hatalommal rendelkezett.
Page 37 - Szenteire, hogy az Isten egyházait, Magyarország és társországai törvényhatóságait, s egyházi és világi minden rendű lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadalmaikban, törvényeikben, régi jó és helybenhagyott szokásaikban megtartandjuk, mindenkinek igazságot szolgáltatunk. Magyarország és társországai jogait, alkotmányát, törvényes függetlenségét és területi épségét sértetlenül fentartandjuk, dicsőült II. András király törvényeit,...
Page 87 - A kereskedelmi ügyek közössége sem foly a pragmatica sanctióból (58. §); mert annak értelmében a magyar korona országai, mint a fejedelem többi országaitól jogilag külön álló országok, saját felelős kormányuk és törvényhozásuk által intézkedhetnének, s vámvonalak által szabályozhatnák kereskedelmi ügyeiket.
Page 69 - A ministerek feleletre vonathatnak : a) minden oly tettért. vagy rendeletért, mely az ország függetlenségét, az alkotmány biztositékait. a fenálló törvények rendeletét.
Page 51 - De a magyar hadseregnek időnkénti kiegészitését s az ujonczok megajánlásának jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek meghatározását, ugyszinte a katonaság elhelyezését, élelmezését illető intézkedéseket, az eddigi törvények alapján mind a törvényhozás, mind a kormányzat körében, az ország magának tartja fenn.
Page 87 - Egyébiránt ünnepélyesen kijelenti az ország jelen határozata által is, hogy a valóságos alkotmányosság azon alapelvénél fogva, miszerint az országot saját beleegyezése nélkül adóssággal terhelni nem lehet, Magyarország jövendőre sem fog semmi oly államadósságot magára nézve kötelezőnek elismerni, melynek fölvételéhez az országnak törvényszerűen s határozottan kijelentett beleegyezése hozzá nem járult.
Page 38 - Nos", egészen azon szavakig : „in perpetuum facultatem") megtartandjuk ; Magyarország és társországai határait , és a mi ezen országokhoz bármi jog és czimen tartozik, el nem idegenitjük. se meg nem csonkítjuk, sőt a mennyire lehet, gyarapítjuk és kiterjesztjük s megteendjük mindazt, a mit ezen országaink közjavára, dicsőségére és öregbítésére igazságosan megtehetünk. Isten Minket ügy segéljen, s annak minden Szentéi. 76. §. A sérelmek
Page 9 - Partibusque eidem adnexis stabilita, eundem, quem in reliquis Regnis et Ditionibus haereditariis, in et extra Germaniam sitis, juxta stabilitum successionis Ordinem inseparabiliter ac indivisibiliter possidendis, Principem concernat, Hungaria nihilominus cum...
Page 80 - Ily közös megállapodást a pragmatica sanctióban kitűzött czél nem igényel ; Magyarország alkotmányos önállásával pedig sa magyar király fejedelmi magas tekintélyével sokkal inkább megegyez, hogy a magyar országgyűlés, a felelős magyar miniszterium előterjesztésére, külön szavazza meg a magyar király udvartartása költségeit.

Bibliographic information